KRAJOBRAZOWE ASPEKTY W TURYSTYCE KULTUROWEJ

         KRAJOBRAZOWE ASPEKTY  W TURYSTYCE KULTUROWEJ
numer TK   autorzy  
2 2020   Ewa Skotniczna Albumy malownicze z widokami zabytków architektury oraz ich znaczenie dla początków krajoznawstwa na ziemiach polskich w XIX wieku
5 2018   Andrzej Kowalczyk Wykorzystanie metod kartografii i geowizualizacji w turystyce kulturowej
1 2018   Andrzej Kowalczyk Treść i forma map wykorzystywanych w turystyce historyczno-militarnej
4 2017   Janusz M. Ślusarczyk Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich
2 2017   Natalia Tomczewska-Popowycz Problemy wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na Ukrainie na przykładzie obwodu Tarnopolskiego
5 2016   Andrzej Kowalczyk Turystyka kulinarna – podejścia ‘geograficzne’ i ‘niegeograficzne’
2 2016   Krzysztof Księski, Kamil Nieścioruk Kartograficzna metoda badań w analizie turystyki kulturowej na przykładzie Festiwalu Fantastyki Falkon w Lublinie
1 2016   Sylwia Kulczyk Między kulturą a naturą. Zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową – przykład szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
1 2016   Urszula Myga-Piątek Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce
1 2016   Andrzej Kowalczyk Atrakcyjność turystyczna parków na obszarach miejskich – zarys problemu
1 2016   Piotr Kociszewski Razem czy osobno …? Dziedzictwo przyrodnicze a kulturowe w przestrzeni turystycznej Podlasia
10 2015   Jan Liniany O związkach turystyki z przestrzenią miejską – „stare miasto” jako symulacja
8 2015   Agata Stefanowska, Karolina Malec Wpływ rewitalizacji na atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru na przykładzie Zamościa
6 2015   Wojciech Jakub Zgłobicki, Justyna Warowna, Bogusława Baran-Zgłobicka, Grzegorz Gajek, Waldemar Jezierski Turystyka kulturowa a geoturystyka. Walory turystyczne geostanowisk kulturowych w Polsce
5 2015   Agnieszka Lisowska Zagospodarowanie dużych form przekształcenia krajobrazu na cele turystyki – na wybranych przykładach
8 2014   Agata Stefanowska Rola rzeki w rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie Warszawy i wybranych miast europejskich
8 2014   Tomasz Adamczyk, Marek Nowacki Ocena atrakcyjności krajoznawczej destynacji żeglarskich z wykorzystaniem metody AHP
7 2014   Aleksandra Machnik, Rafał Kurczewski Dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju turystyki kulturowej na terenach wiejskich
6 2014   Monika Paluch Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego
5 2014   Małgorzata Chojnacka, Monika Paluch Założenie pałacowo-parkowe w Radziejowicach jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego
5 2014   Magdalena Czarnecka Idea miasta-ogrodu a turystyka kulturowa – studium przypadku dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
4 2014   Sylwia Kulczyk Atrakcyjność turystyczna krajobrazu – przykłady podejścia systemowego
2 2014   Paulina Tomczykowska Turystyka kulturowa szansą na rozwój miasta kreatywnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia
12 2013   Mirosław Marczak, Aleksander Szwichtenberg Potencjał i możliwości rozwoju turystyki kulturowej w Koszalinie
11 2013   Dagmara Chylińska Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego - zarys problematyki
5 2013   Andrzej Kowalczyk Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania)
1 2013   Dominika Barcz, Jacek Cieślewicz Zagospodarowanie turystyczne dziedzictwa archeologicznego w Poznaniu - stan obecny i mozliwości rozwoju
12 2012   Iga Ewa Smoleńska Opuszczone miasta jako destynacje w turystyce kulturowej – analiza przykładów
9 2012   Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych
8 2012   Michalina Lewandowska Niedoceniany potencjał turystyczny wschodnich regionów Turcji w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej
9 2011   Armin Mikos v. Rohrscheidt Szlaki kulturowe jako skuteczna forma tematyzacji przestrzeni turystycznej na przykładzie Niemieckiego Szlaku Bajek
8 2011   Marek Piasta Polskie dziedzictwo kulturowe na Łotwie – niewykorzystany potencjał turystyczny
5 2011   Jacek Borzyszkowski Turystyka kulturowa w dokumentach planistycznych wybranych krajów europejskich
1 2010   Joanna Orzechowska W poszukiwaniu istoty miasta - przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej
11 2009   Łukasz Kędziora, Armin Mikos v. Rohrscheidt Organizacja miejskich tras turystycznych Nowego Orleanu jako przykład lokalnej oferty turystyki kulturowej.
9 2009   Ewa Malchrowicz Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej.
9 2009   Dariusz Dąbrowski Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi chełmińskiej – propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim
7 2009   Brigita Zuromskaite Przestrzeń historyczna w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie (turystyka historyczna)
1 2009   Justyna Mokras-Grabowska Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce