Współautor Wprowadzenia: Andrzej Kowalczyk

Główny autor opisu  kolekcji – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Geograf, specjalizujący się w zakresie geografii turyzmu, geografii społeczno-ekonomicznej i rozwoju regionalnego. Kierownik Katedry (wcześniej Zakładu) Geografii Turystyki i Rekreacji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

W 1977 roku ukończył studia geograficzne w zakresie geografii ekonomicznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego a w 1986 roku doktoryzował się na Wydziale Geografii i Studiów RegionalnychUW na podstawie pracy pt. Społeczno-przestrzenne uwarunkowania potrzeb wypoczynkowych i sposobów ich realizacji na przykładzie Płocka. Habilitację w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej uzyskał w 1994 roku tamże na podstawie pracy pt. Geograficzno-społeczne problemy zjawiska "drugich domów". W 2001 roku otrzymał tytuł profesora nauk o Ziemi. Jest również honorowym członkiem Czeskiego Towarzystwa Geograficznego.

Jest promotorem wielu prac dyplomowych, w tym rozpraw doktorskich, a także członkiem  Rad Naukowych i Recenzentem czasopism naukowych, w tym „Turystyki Kulturowej”.

Do jego zainteresowań naukowych wliczają się m.in. zagadnienia zagospodarowania i planowania turystycznego, turystyki kulturowej w tym turystyki kulinarnej, geografii politycznej Azji. Autor wielu książek i publikacji naukowych, w tym czołowych podręczników z zakresu geografii hotelarstwa, podstaw geografii turyzmu, zagospodarowania turystycznego.

Do najważniejszych publikacji Andrzeja Kowalczyka należą: 

  • "Geografia turyzmu", Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2000,
  • "Geografia hotelarstwa", Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001
  • "Turystyka kulturowa : spojrzenie geograficzne" (praca zbiorowa), Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008
  • "Zagospodarowanie turystyczne", Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2010,
  • „Gastronomy and Urban Space. Changes and Challenges in Geographical Perspective” (wspólna redakcja z M. Derek), Wydawnictwo  Springer, 2020.