Turystyka religijna - kurator

Kurator kolekcji: Paweł Plichta

Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, kulturoznawca, absolwent studiów podyplomowych z zakresu enologii Collegium Medicum UJ, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ oraz kierownik Centrum Studiów Litewskich UJ. Jest koordynatorem merytorycznym projektu „Relacje międzykulturowe w turystyce. Innowacyjna specjalizacja w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ w Krakowie” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół religijnych aspektów dziedzictwa, w tym recepcji i oddziaływania tekstów biblijnych w kulturach oraz pamięci społecznej. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego renesansu średniowiecznej tradycji dróg św. Jakuba w Hiszpanii, Francji, Portugalii i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem artykułów na temat doświadczeń współczesnych polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela, Camino Francés – jeszcze pielgrzymka czy już turystyka? Próba odpowiedzi na podstawie wspomnień polskich caminowiczów „Folia Turistica” [2016, nr 39]; “We Were Like Pilgrims From the 12th Century. This Is Something! I Do Not Praise, I Appreciate It”. Camino de Santiago in The Memories of Polish Peregrinos, „Człowiek i Społeczeństwo” [vol. XLI, 2016]; Camino del Norte – studium przypadku w kontekście doświadczeń polskich caminowiczów, „Turystyka Kulturowa” [2017, nr 3]; Filozofia (i) Camino de Santiago w relacjach Marka Kamińskiego z pielgrzymki, „Turystyka Kulturowa” [2017, nr 5]. Opublikował również rozdziały w monografiach zbiorowych dotyczące różnych aspektów szlaków Jakubowych, wśród nich: Camino de Santiago jako współczesny most nadziei w tomie Mosty nadziei [Kraków 2016]; O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela, w monografii Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku, [Rzeszów 2017]; Elementy kultu św. Jakub w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela, w monografii Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy [Kraków 2017]; Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych), w tomie Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago [Kraków 2018]; Odkrywane dziedzictwo: przypadek Camino de Santiago, w monografii z serii: „Studia nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową” pt. Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja [Kraków 2019] oraz „Sacrum” przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich caminowiczów, w tomie Pogranicza sacrum w medium literatury [Słupsk 2020]. Na łamach czasopisma „Turystyka Kulturowa” ukazały się też przygotowane przez niego recenzje naukowe, m.in. monografii dotyczącej Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, pt. Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych pod red. Agaty Niemczyk i Renaty Seweryn [Warszawa 2018].

Prowadzi badania terenowe w Hiszpanii i Francji – także w trakcie Camino Francés, Camino del Norte, Camino Finisterre-Muxía – oraz na Litwie i we Włoszech i Portugalii.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącej Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową PTL.

W Krakowie, Tarnowie, Wilnie i Pradze prowadził popularyzatorskie spotkania o współczesnych pielgrzymkach do Santiago de Compostela i Ziemi Świętej. Jako dydaktyk realizuje kursy dotyczące m.in. religii świata, szlaków kulturowo-religijnych, dziejów starożytnych cywilizacji i kultury średniowiecznej, relacji międzyreligijnych. Od stycznia 2020 roku w ramach „Turystyki Kulturowej” koordynuje dyskusje eksperckie Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, publikowane na łamach czasopisma.