Kurator kolekcji: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Armin Mikos v. Rohrscheidt (ur. 1966), jest profesorem Wydziału Nauk Społecznych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej na kierunku zarządzania. Jest doktorem filozofii (1994) teologii (1992) i nauk o kulturze (2010), doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu (2014). Jest autorem pierwszej polskiej monografii turystyki kulturowej (Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. 2008, 2020, 2016), pierwszej monografii na temat szlaków kulturowych (Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, 2010), monografii Szlaku Piastowskiego (Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta turystyczno-kulturowa, 2013), książek Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce (2013) i Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości. Quaestiones disputatae (2016). Autor książkowego podręcznika Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa (2014) i monografii Historia w Turystyce kulturowej (2018). Jest współautorem książki Militarna turystyka kulturowa (z T. Jędrysiakiem), redaktorem monografii Obcy w Poznaniu - Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej (2011), i współredaktorem monografii Współczesne formy turystyki kulturowej (z K. Buczkowską, 2009).

Ponadto jest autorem około 140 innych tekstów naukowych: artykułów, raportów faktograficznych, recenzji. Jego aktualna aktywność naukowa koncentruje się na: 1) teorii szlaków kulturowych i zarządzaniu nimi (jest m.in. autorem koncepcji przebudowy lub tworzenia nowych systemów tego rodzaju w Polsce i trzech innych krajach europejskich) 2) zarządzaniu interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej (seria artykułów opublikowanych w 2019 i 2020, przygotowywana na rok 2021 monografia) i 3) wybranych aspektach zarządzania w turystyce religijnej, miejskiej i militarnej, głównie organizacją zasobów i doświadczeń turystycznych. Tematykę zarządzania w turystyce kulturowej jako wyodrębnionej i kompleksowej dziedziny badań podjął po raz pierwszy w 2017 (artykuł w numerze tematycznym „TK”), a następnie opracował w postaci dwutomowej monografii wydanej w maju 2020 pt. Zarządzanie w turystyce kulturowej t. I: Konteksty, koncepcje, strategie,  t. II: Obszary, relacje, oferta, (Poznań 2020).

Spośród przedmiotów bezpośrednio powiązanych z tematyką kolekcji wykłada lub wykładał m.in. podstawy organizacji turystyki, zagospodarowanie atrakcji turystycznych, podstawy turystyki kulturowej, zasady organizacji szlaków kulturowych, metodykę interpretacji dziedzictwa i przewodnictwa turystycznego, podstawy i organizację pilotażu turystycznego, ponadto wykłada podstawy zarządzania, zarządzanie w organizacjach i zespołach wielokulturowych oraz zarządzanie humanistyczne.

Jest również praktykiem turystyki kulturowej: przewodnikiem miejskim, pilotem wycieczek i współwłaścicielem biura KulTour.pl – operatora usług turystycznych i wykonawcy badań terenowych oraz koncepcji produktów TK. Jest także jej popularyzatorem (autor lub redaktor 5 książkowych przewodników). Jest współzałożycielem i redaktorem naczelnym czasopisma „Turystyka Kulturowa”.