Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Turystyka Kulturowa?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 Tematyka artykułów przyjmowanych do publikacji musi mieścić się w zakresie problematyki szeroko rozumianej turystyki kulturowej, w tym w szczególności jej historycznego rozwoju, poszczególnych współczesnych form, produktów, perspektyw, destynacji oraz dydaktyki. 

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, posiadające wykształcenie akademickie i zajmujące się badaniem i/lub dydaktyką w zakresie turystyki, kulturoznawstwa, historii i innych nauk humanistycznych, socjologii, ekonomii, a także czynne zawodowo w dziedzinie turystyki. Publikowane w naszym czasopiśmie artykuły są recenzowane (por zasady recenzowania). Do publikacji przyjmujemy artykuły oparte na badaniach lub/i kwerendach, przeprowadzonych z zachowaniem zasad pracy naukowej i zgodnie z uznanymi metodami.

Redakcja czasopisma NIE pobiera żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny oraz publikację tekstów 


Materiały prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej poprzez Rejestrację/zalogowanie do systemu jako "autor" i wysłaniu zgłoszenia [Prześlij tekst do opublikowania].
Szczegóły - patrz "Informacje dla autorów, redaktorów i recenzentów" (prawa kolumna na stronie czasopisma)

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

Przy przygotowaniu tekstów prosimy o przestrzeganie poniższej instrukcji wydawniczej.

UWAGA: Teksty nie spełniające poniższej instrukcji będą odsyłane do autora w celu ich autokorekty, a dopiero potem dopuszczane do procesu recenzyjnego.

Artykuł może posiadać najwyżej 2 autorów, w niektórych przypadkach – trzech. Artykuły posiadające większą ilość autorów będą odrzucane bez dopuszczenia ich do procesu redakcyjnego.

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU nie może być mniejsza niż 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków typograficznych ze spacjami), co odpowiada ok. 12 stronom tekstu napisanego czcionką Times New Roman, wielkości 12 pkt. i pojedyncza interlinia. Do tekstu głównego nie zaliczamy przypisów, fotografii oraz bibliografii. Tabele i diagramy zaliczamy do tekstu głównego.

UKŁAD PRACY

PRZED TEKSTEM właściwym prosimy umieścić kolejno:
- nazwisko i imię autora oraz adres e-mail,
- afiliację autora (uczelnia, instytucja, organizacja lub przedsiębiorstwo),
- tytuł pracy w języku polskim,
- słowa kluczowe (3-5) w języku polskim,
- abstrakt (streszczenie) zawierające około 150 wyrazów w języku polskim.

TEKST WŁAŚCIWY artykułu powinien zawierać podział na:
1. Wprowadzenie – z wyraźnym określeniem problematyki badawczej i odniesieniem do dotychczas opublikowanych wyników badań, a także zdefiniowanie problemu badawczego i wyjaśnienie powodów jego podjęcia.

2. Rozwinięcie, referujące:
- w artykule źródłowym: metodologię, opis i uzyskane wyniki własnych badań i analiz,
- w artykule przeglądowym: dokładnie zarysowany obszar przeprowadzonej kwerendy naukowej oraz zestawione ze sobą wnioski z innych publikacji, a także oparte na nich własne wnioski.
W każdym przypadku rozwinięcie artykułu powinno posiadać klarowny podział na poszczególne podrozdziały, ukazujące kolejne etapy badań, odrębne kwestie, studia przypadków itd.

3. Zakończenie, zawierające podsumowanie, wnioski i postulaty, ewentualnie kwestie otwarte do dalszych badań lub dyskusji.

4. Bibliografia – która jest rozumiana jako lista cytowań, czyli lista dokładnych odnośników do prac dosłownie przytoczonych lub wspomnianych w publikacji. Nie należy w jej ramach podawać literatury przedmiotu, do której autor nie odniósł się w swoim tekście;

ZA TEKSTEM
- tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski;
- tłumaczenie słów kluczowych na język angielski (w tym samym brzmieniu, co słowa w języku polskim);
- tłumaczenie streszczenia artykułu na język angielski (w tym samym brzmieniu, co streszczenie w języku polskim).

FORMATOWANIE TEKSTU

• Obowiązują formaty plików: DOC, DOCX, RTF lub ODT. 

• Ustawienia ogólne:
- marginesy strony: 2,5 cm.
- interlinia: 1 pkt,
- odstępy przed i po: 0 pkt,
- czcionka: Times New Roman
- nie należy stosować włączonej opcji dzielenia wyrazów, podziału stron, stopki i nagłówka.

Pobierz szczegółowe wytyczne dotyczące formatowania tekstu (z załączonymi stylami formatowania)

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani też nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie (lub przy wysyłaniu zamieszczono wyjaśnienie w komentarzu dla redaktora)

 2. Tekst powstał przy wyłącznym udziale osoby / osób podanych jako jego autora / autorów
  (Jeśli zgłaszany tekst powstał przy udziale innych osób, udział ten został przeze mnie ujawniony w postaci wymienienia ich jako współautorów lub zostali oni wymienieni w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i zakresu wkładu w badania i/lub opracowanie tekstu („contribution”)).
 3. Zgłaszany artykuł nie jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego.
  (Jeśli natomiast zgłaszany artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”) zostały przeze mnie podane w tekście artykułu).
 4. Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi czasopisma
 5. Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: RTF, DOC, DOCX lub ODT
 6. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe tekstu są podane w języku polskim i angielskim oraz umieszczone zgodnie z wytycznymi
 7. Zasady cytacji są w pełni zgodne z wytycznymi
 8. Elementy graficzne oraz tabele są sformatowane zgodnie z wytycznymi
 

Prawa autorskie

 Oświadczam, iż jestem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorem/współautorem* zgłaszanego tekstu (utworu) i że (w przypadku tekstu wieloautorskiego) posiadam zgodę pozostałych współautorów na dysponowanie dziełem, w tym podpisywanie umów prawno-autorskich. 

1. Jako autor/współautor* tekstu (utworu) oświadczam, że:

 • tekst (utwór) ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniając wymogi przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • tekst (utwór) nie jest obciążony autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich,
 • tekst (utwór) nie był wcześniej publikowany,
 • posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z tekstu (utworu) w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich. 

 2. Udzielam bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej licencji na rzecz KulTour.pl – Organizatora Podróży Kulturowych i Edukacyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 16/1 - jako wydawcy czasopisma "Turystyka Kulturowa", która w przypadku przyjęcia tekstu do publikacji, uprawnia ten podmiot do:

 • utrwalania i zwielokrotniania tekstu (utworu) dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową,
 • obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których tekst (utwór) został utrwalony,
 • wprowadzania do obrotu tekstu (utworu),
 • rozpowszechniania tekstu (utworu),
 • pubilcznego udostępniania tekstu (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • udzielania licencji niewyłącznej innym osobom lub podmiotom na zasadach określonych licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. 

3. Wyrażam zgodę na wykonanie zmian w tekście (utworze), które wynikać będą z procesu recenzyjnego i obróbki redakcyjnej.

4. W przypadku przekazania przeze mnie lub współautorów tekstu (utworu), po jego opublikowaniu w czasopiśmie "Turystyka Kulturowa", innym osobom lub podmiotom w celu jego rozpowszechnienia (np. w serwisie internetowym) zobowiązuję się do podania informacji bibliograficznych o miejscu jego pierwotnej publikacji, z podaniem tytułu czasopisma, roku publikacji, tomu oraz zakresu stron.

 

Polityka prywatności

Dane użytkowników i adresy e-mail zarejestrowane na stronie Czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów wynikających z funkcjonowania niniejszego czasopisma i nie będą udostępniane innym podmiotom.