Turyści Kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Karolina Buczkowska-Gołąbek

Abstrakt


Kim są turyści kulturowi, jak precyzyjnie można ich zdefiniować i scharakteryzować? Pytanie zdawałoby się proste, od lat dostarcza badaczom wielu trudności, a prezentowane przez nich teorie nierzadko bardzo różnią się od siebie, utrudniając wypracowanie wspólnego stanowiska. Wynika to m.in. z faktu, że – jak zauważył jeden z ważniejszych badaczy zjawiska Rami Isaak [2008] – samo pojęcie turystyka kulturowa „stało się terminem ogólnym dla bardzo wielu inicjatyw, w obrębie różnych aspektów i atrakcji kulturowych ponieważ nie da się jednoznacznie określić jego ram oraz (i przede wszystkim) postaci turysty kulturowego, ze względu na brak wyraźnych parametrów, które pozwalałyby to uczynić”. Niemniej jednak takie próby, wraz z różnymi badaniami, od lat nieustannie są prowadzone.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth, G., Tunbridge, J., 1990, The tourist-historic city, Londyn: Belhaven

Awedyk M., 2009, Pozaeuropejska turystyka poznawcza mieszkańców Polski w aspekcie przemian ustrojowych, Wyd. Bogucki, Poznań

Banaszkiewicz M., 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, Wyd. UJ, Kraków

Banaszkiewicz M., 2012, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej – Pytanie 29: Samoświadomość turysty kulturowego, nr 4, www.turystykakulturowa.org, PDF, ss. 96-101

Banaszkiewicz M., 2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Wyd. UJ, Kraków

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa – przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wyd. AWF, Poznań

Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań

Buczkowska-Gołąbek K., Dominik P., Kociszewski P. 2018, Kulinaria jako wizytówka regionów turystycznych, AFiB Vistula i SGTiR, Warszawa

Bywater M., 1993, The Market for Cultural Tourism in Europe, „Travel and Tourists Analyst”, nr 6, ss. 30-46

Chen G., Huang S., 2018, Understanding Chinese cultural tourists: typology and profile, “Journal of Travel & Tourism Marketing”, nr 35:2, ss. 162-177, doi: 10.1080/10548408.2017.1350253

Cynarski W.J., 2012, Podróżnik kulturowy w badaniach jakościowych grupy Wila Munstersa [w:] Kazimierczak M. (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Wyd. AWF, Poznań, ss. 139-147

du Cros H., McKercher B., 2015, Cultural Tourism, Wyd. II, Wyd. Routledge, Londyn-Nowy Jork

Duda A., 2020, Turysta wobec porzuconego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, Tow. Wyd. „Historia Iagellonica”, Kraków

Getz D., Robinson R., Andersson T., Vujicic S., 2014, Foodies & Food Tourism, Wyd. Goodfellow Publishers Ltd, Oxford

Horolets A., 2013, Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży, Nomos, Kraków

Hughes H., 2003, Arts, Entertainment and Tourism, Buttleworth-Heinemann, Oksford-Burlington

http://www.atlas-euro.org/home.aspx, data dostępu: styczeń 2021 r

https://www.tandfonline.com/, data dostępu: styczeń 2021 r

Isaak R., 2008, Understanding the Behaviour of Cultural Tourists. Towards a Classification of Dutch Cultural Tourists, NHTV International Higher Education Breda

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Jędrysiak T., Mikos v. Roschscheidt,A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kazimierczak M. (red.), 2008, W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Wyd. AWF, Poznań

Kazimierczak M. (red.), 2010, Współczesne podróże kulturowe, Wyd. AWF, Poznań

Kazimierczak M. (red.), 2012, Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Wyd. AWF, Poznań

Kazimierczak M. (red.), 2014, Etyczny wymiar podróży kulturowych, Wyd. AWF, Poznań

Kazimierczak M. (red.), 2016, Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, Wyd. AWF, Poznań

Kołodziejczyk A., 1979, Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki w Warszawie

Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. UW, Warszawa

Krakowiak B., Stasiak A. (red.), 2014, Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, ROTWŁ, Łódź

Krakowiak B., Stasiak A.(red.), 2015, Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka: miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź

Kroplewski Z., Panasiuk A., 2010, Turystyka religijna, Rozprawy i Studia Turystyczne Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 765

Kroplewski Z., Panasiuk A., 2011a, Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 647: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 65

Kroplewski Z., Panasiuk A., 2011b, Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 648: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 66

Madurowicz M., 2008, Turysta wątpliwy [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. UW, Warszawa, ss. 59-84

McKercher, B., 2002, Towards a classification of cultural tourists, “International Journal of Tourism Research”, nr 4(1), ss. 29-38, doi:10.1080/1743873X.2016.1208205

McKercher, B., 2020, Cultural tourism market: a perspective paper, “Tourism Review”, Vol. 75, nr 1, ss. 126-129, doi:10.1108/TR-03-2019-0096

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, wyd. II, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt, 2013, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Wyd. „Proksenia”, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2011, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, KulTour.pl Poznań/Wyd. Proksenia, Poznań-Kraków

Mokras-Grabowska J., Latosińska J. (red.), 2016, Kultura i turystyka. Sacrum i Profanum. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Nahrstedt, W., 1997, Der Kulturtourismus, Universität Hagen

Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. UE, Kraków

Pröbstle Y., 2014, Kulturtouristen. Eine Typologie, Springer VS, Wiesbaden

Richards G., 1996. Production and consumption of European cultural tourism “Annals of Tourism Research”, nr 23(2), ss. 261-283, doi:10.1016/0160-7383(95)00063-1

Richards G., 2010, The Traditional Quantitative Approach. Surveying Cultural Tourists: Lessons from the ATLAS Cultural Tourism Research Project [w:] Richards G., Munsters W., Cultural Tourism Research Methods, Wyd. CABI, Oxfordshire-Cambridge, ss. 13-32

Richards G., 2019, ATLAS Cultural Tourism Bibliography 2019, ATLAS, pdf

Różycki P., 2016, Turystyka a pielgrzymowanie, Wyd. WAM, Kraków

Silberberg, T., 1995, Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites, “Tourism Management”, nr 16(5), ss. 361-365, doi:10.1016/0261-5177(95)00039-Q

Smith M. K., 2009, Issues in Cultural Tourism Studies, Wyd. Routledge, Nowy Jork-Londyn

Smith M., Richards G. (red.), 2013, The Routledge Handbook of Cultural Tourism, Wyd. Routledge, Nowy Jork-Londyn

Stasiak A. (red.), 2006, Kultura i turystyka, razem czy oddzielnie?, WSTiH w Łodzi

Stasiak A. (red.), 2008, Kultura i turystyka, razem, ale jak?, WSTiH w Łodzi

Stasiak A. (red.), 2009, Kultura i turystyka: wspólnie zyskać!, WSTH w Łodzi

Stebbins, R. A., 1996, Cultural tourism as serious leisure, “Annals of Tourism Research”, nr 23(4), ss. 948-950, doi:10.1016/0160-7383(96)00028-X

Tanaś S, 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy, Wyd. UŁ, Łódź

Włodarczyk B., Krakowiak B., (red.), 2012, Kultura i turystyka: wspólne korzenie, ROTWŁ, Łódź

Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J. (red.), 2011, Kultura i turystyka: wspólna droga, ROTWŁ, Łódź

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa

Wyszowska I., Jędrysiak T., 2017, Turystyka muzealna, PWE, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Karolina Buczkowska-Gołąbek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642