Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”)

Iryna Manczak, Maria Bajak

Abstrakt


Celem artykułu jest zidentyfikowanie problematyki kreowania doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Na potrzeby prowadzonych badań przeanalizowano aplikację turystyczną „VisitMalopolska”, w tym jej kluczowe funkcjonalności. Wyróżniona aplikacja umożliwia samodzielne zwiedzanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie Małopolski. Stanowi także przykład narzędzia wspierającego turystów w trakcie podejmowanych podróży. W rozważaniach zwrócono uwagę na zagadnienia teoretyczne związane z kreowaniem doświadczeń turystycznych w związku z użytkowaniem aplikacji mobilnych. Omówiono kluczowe funkcjonalności aplikacji „VisitMalopolska”, jak również z punktu widzenia poznawania atrakcji przez turystów kulturowych. Ponadto postanowiono omówić wybrane narzędzia multimedialne i technologie dostępne w badanym oprogramowaniu mobilnym. Na potrzeby prowadzonych badań przeprowadzono krytyczną analizę literatury przedmiotu, w tym posłużono się metodą case study. Na kanwie prowadzonej dyskusji sformułowano odpowiedzi na postawione pytania badawcze, które pozwoliły zrealizować cel prezentowanego artykułu. W końcowej części rozważań zestawiono rekomendacje, które mogą przyczynić do szerszego wykorzystania analizowanej aplikacji mobilnej w przedsięwzięciach turystycznych, w tym dedykowanych aktywizacji turystyki kulturowej w ujęciu regionalnym.


Słowa kluczowe


aplikacje mobilne; doświadczenia turystyczne; marketing doświadczeń; Małopolska; aplikacja VisitMalopolska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajak M., 2021, Wykorzystanie beaconów w komunikacji marketingowej, PWE, Warszawa

Bardakci A., Whitelock J., 2003, Mass-customization in Marketing. The Consumer Perspective, „Journal of Consumer Marketing”, vol. 5, no. 20, s. 463-479

Boguszewicz-Kreft M., 2010, Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 3 (52), s. 79-91

Brennan B., 2020, A convergence of mobile device application use and smart tourism: A comparison of Korean and Non-Korean smart tourists, „The Journal of Internet Electronic Commerce Research”, vol. 20, iss. 4, s. 145–160, DOI: https://doi.org/10.37272/ JIECR.2020.08.20.4.145

Brown B., Chalmers M., 2003, Tourism and mobile technology, Proceedings of the European Conference of Computer Supported Cooperative Work (ECSCW), s. 335–354, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-010-0068-0_18

Buhalis D., Law R., 2008, Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – the state of eTourism research. „Tourism Management”, vol. 29, iss. 4, s. 609–623, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005

Buonincontri P., Micera R., 2016, The experience co-creation in smart tourism destinations: A multiplecase analysis of European destinations. „Information Technology and Tourism”, vol. 16, iss. 3, s. 285–315, DOI: https://doi.org/10.1007/s40558-016-0060-5

Burzyński T., Dryglas D., Golba J., Bartosik A., 2005, Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z.o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kraków

Czakon W., 2004, Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

da Silva A.C, da Rocha H. V., 2012, M-traveling: Mobile applications in tourism. International Journal for Infonomics, vol. 5, iss. 3/4, s. 618–630, DOI: https://doi.org/10.20533/iji.1742.4712.2012.0071

Dziewanowska K., 2012, Wykorzystanie marketingu doświadczeń w restauracjach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 236, s. 13-22

Gryszel P., 2018, Ekonomia doświadczeń w kształtowaniu konkurencyjności regionów turystycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (976), s. 23-38, DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0402

Hew J.-J., Lee V.-H., Leong L.-Y., Ooi, K.-B., 2016, The dawning of mobile tourism: what contributes to its system success?, „International Journal of Mobile Communications”, vol. 14, iss. 2, s. 170–201, DOI: 10.1504/IJMC.2016.075023

Ismail A. R., 2011, Experience Marketing: An Empirical Investigation, „Journal of Relations Marketing”, vol. 10, iss. 3, s. 167-201, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15332667.2011.599703

Jasiulewicz A., Wiaderny M., 2015, Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie promocji marki w opinii konsumentów, „Logistyka”, nr 2, s. 1229–1236

Kim D., Kim S., 2017, The role of mobile technology in tourism: patents, articles, news, and mobile tour app reviews, „Sustainability”, vol. 9 (11), no. 2082, DOI: https://doi.org/10.3390/su9112082

Komisja Europejska 2020, Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf, data dostępu: 10.02.2022

Koskowski M. R., 2019, Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0, „ Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 84-99, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1055, data dostępu: 9.02.2022

Krawiec W., 2018, Kreatywne rozwiązania a marketing doświadczeń – sposób na rozwój współczesnej organizacji, „Handel Wewnętrzny”, nr 6, t. 2, s. 210-221

Kubiak K., 2015, Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41 (2), s. 83–93, DOI: https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-07

Liang S., Schuckert M., Law R., Masiero L., 2017, The relevance of mobile tourism and information technology: An analysis of recent trends and future research directions. „Journal of Travel and Tourism Marketing”, vol. 34, iss.6, s. 732–748, DOI: https://doi.org/10.108 0/10548408.2016.1218403

Manczak I., Bajak M., 2021a, Mobile Sightseeing Applications: the Example of Mazowieckie Rezerwaty Przyrody, „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”, no. 151, s. 387-401, DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.151.25

Manczak I., Bajak M., 2021b, Tourist mobile applications: Evaluation of the VisitMalopolska app, „Tourism”, vol. 31, iss. 1, s. 29-38, DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.14

Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., 2020, Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich), „Turystyka Kulturowa”, nr 5 (116), s. 116-139, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180, data dostępu: 9.02.2022

Marciszewska B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Mielcarek P., 2014, Metoda case study w rozwoju teorii naukowych, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1, s. 105-117

Mika M., 2007, Charakterystyka wybranych form turystyki, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 198-312

Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin A., 2014, A typology of technology-enhanced tourism experiences. „International Journal of Tourism Research”, vol. 16, iss. 4, s. 340–350, DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.1958

Niezgoda A., 2013, Turystyka doświadczeń - dawna czy nowa forma turystyki?, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, vol. 3, s. 37-47, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/7525-925-4.04

Olearnik J., 2016, Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika. “Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1 (33), 9-19, DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2016.1.33-01

Panasiuk A., 2015, Nowoczesne technologie informacyjne w kształtowaniu innowacji na rynku turystycznym, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 49, s. 99–106

Papińska-Kacperek J., 2016, Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 67-85, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/720/646, data dostępu: 10.02.2022

Pawłowska-Legwand A., 2019, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dostępie do informacji i usług turystycznych w świetle wyników badań przeprowadzonych wśród polskich turystów w województwie małopolskim, „Turyzm”, nr 29 (2), s. 109–117, DOI: https://doi. org/10.18778/0867-5856.29.2.22

Peddie J. 2017, Augmented reality: Where we will all live. Springer International Publishing, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-54502-8

Perez Pulido A., 2016, Mobile app for tourist services using artificial intelligence methodologies, Conference on artificial intelligence with applications, https://www.researchgate.net/publication/323401299_Mobile_app_for_tourist_services_using_artificial_intelligence_methodologies, data dostępu: 10.02.2022

Rashid R. A., Ismail R., Ahmad M., Abdullah N. A. C., Zakaria R., Mamat R. 2020, Mobile Apps in Tourism Communication: The Strengths and Weaknesses on Tourism Trips, „Journal of Physics: Conference Series”, vol. 1529, no. 042056, DOI: doi:10.1088/1742-6596/1529/4/042056

Richards G., 2014, Tourism trends: The convergence of culture and tourism, https://www.academia.edu/9491857/Tourism_trends_The_convergence_of_culture_and_tourism, data dostępu: 2.02.2022

Seweryn R., 2020, Rola składników atrakcyjności turystycznej obszaru w budowaniu jego przyszłej przewagi konkurencyjnej, [w:] A. Panasiuk (red.), Turystyka w naukach społecznych, t. 1, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Przedsiębiorczości, Kraków

Skorek M., 2016, Attitudes of Polish Consumers Toward Experiential Marketing, „Journal of Management and Business Administration. Central Europe”, vol. 24, no. 4, s. 109-124, DOI: 10.7206/jmba.ce.2450-7814.185

Stasiak A., 2020, Piloci i przewodnicy w erze gospodarki doświadczeń, „Folia Turistica”, nr 54, s. 99-126, DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0514

VisitMalopolska 2022a, Projekt m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej, https://visitmalopolska.pl/projekt-m_msit, data dostępu: 8.02.2022

VisitMalopolska 2022b, Zwiedzaj Małopolskę z nowoczesnymi technologiami, https://visitmalopolska.pl/pl/-/zwiedzaj-malopolske-z-nowoczesnymi-technologiami-, data dostępu: 10.02.2022

Vizuete D. D. C, Montoya A. V. G., Jacome E. A. M, Velasqeus C. R. C., Borz S. A., 2021, An Evaluation of the Importance of Smart Tourism Tools in the Riobamba Canton, Ecuador, „Sustainability”, vol. 13, no. 9436, DOI: https://doi.org/10.3390/su13169436

Zborowski M., Łuczak K., 2016, Propozycja doboru składowych struktury kryteriów oceny jakości aplikacji mobilnych na przykładzie wybranych bankowych aplikacji mobilnych w Polsce, „Annales Univesitas Marie Curie-Skłodowska Lublin–Polonia. Sectio H”, L (2), s. 183-202, DOI:10.17951/h.2016.50.2.183

Zhao R., 2020, Technology and economic behavior: A theoretical framework, „Human Behavior and Emerging Technologies”, vol. 2, iss. 4, s. 336-342, DOI: 10.1002/hbe2.211

Zmyślony P., 2009, Ekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju turystyki kulturowej, [w:] K. Buczkowska, A. M. von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i122.1322

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Iryna Manczak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642