Pytanie 98: Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową?

Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Marcin Gorączko, Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Pojęcie „region” w dyskusji naukowej cechuje „nieostrość jego pojmowania” [por. Mazurski 2009]. Jest ono wieloznaczne także z tego powodu, iż używają go i definiują dla swoich potrzeb badawczych przedstawiciele wielu dyscyplin. Zapraszamy do interdyscyplinarnej dyskusji nad tematyką regionu / regionów, zawężonej wszakże do kontekstu turystyki kulturowej. Armin Mikos von Rohrscheidt [2008, s. 166; szerzej: 2009, s. 72-75] wskazuje, że „granice regionów wyodrębnionych najczęściej dla potrzeb masowej turystyki rekreacyjnej, nie pokrywają się na przykład z zasięgiem regionów historycznych i kulturowych, mających kapitalne znaczenie dla turystyki kulturowej”.

Warto zatem spróbować odpowiedzieć na poniższe pytania: Jak wykorzystać potencjał regionów, pokonując rozmaite ograniczenia? Jak skutecznie promować turystykę kulturową w skali regionu? W jakim formacie i za pomocą jakich narzędzi może funkcjonować regionalna polityka turystyczna? Jakie przykłady regionów w Polsce lub innych częściach świata mogą stanowić model lub antyprzykład dla rozwiązań teoretycznych i praktycznych w innowacyjnym wykorzystaniu tej kategorii dla potrzeb turystyki kulturowej? Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders P., Łęcki W., Maluśkiewicz P. (red.), 1992, Słownik krajoznawczy Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań

Anders P., Łęcki W., Maluśkiewicz P., (red.), 2002, Wielkopolska. Słownik krajoznawczy, Wydawnictwo „Kurpisz”, Poznań (wyd. II)

Borzyszkowski J., 2015, Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Istota, funkcjonowanie, kierunki zmian, Politechnika Koszalińska, Koszalin

Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., Młynarczyk Z. (red.), 2016, Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, (Załącznik do Uchwały nr XVIII/481/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.)

Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-43

Chojnicki Z., Czyż T., 1992, Region – regionalizacja – regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 54, z. 2, s. 1-18

Chylińska D., Kosmala G., 2016, Regiony turystyczne a regiony polityczne. Polityka regionalizacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, Lublin, Vol. LXXI, z. 2, s. 79-102

Ciołek G., 1984, Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce, t. 1-2, Politechnika Krakowska, Kraków

Gąsiorowski A., 1969, Granice Wielkopolski, [w:] Dzieje Wielkopolski do roku 1793, t. I, red. J. Topolski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 31-33

Grzela J., 2011, Region, regionalizm, regionalizacja – wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 15 (1), s. 11-27

Kasprzak K., 2016, Strategia rozwoju turystyki w regionie, „Przegląd Komunalny”, Poznań, nr 7 (298), s. 66-68

Kasprzak K., 2018, Turystyka w regionalnych dokumentach strategicznych województwa wielkopolskiego, „Studia Periegetica”, nr 2 (22), s. 33-48

Kasprzak K., 2019, Wielkopolska 2000+ – ochrona dziedzictwa kulturowego i turystyka kulturowa w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, „Turystyka Kulturowa”, Poznań, nr 6, s. 1-11

Kasprzak K., 2020, Tożsamość regionalna w planowaniu przestrzennym – Wielkopolska 2020+. Refleksje i komentarz, „Polish Journal for Sustainable Development”, nr 24 (1), s. 55-66

Koncepcja strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego, 2BA – doradztwo strategiczne, 2020, Nysa i in., pdf

Kondracki J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 9-57

Kruczek Z., Zmyślony P,. 2010, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków

Kulesza M., 2014, Rozważania na temat regionu geograficzno-historycznego, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, nr 3, s. 27-48

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Lindstädt B., 1994, Kulturtourismus als Vermarktungschance für ländliche Fremdenverkehrsregionen, „Materialien zur Fremdenverkehrsgeographie”, Bd. 29, Trier

Liszewski S., 2008, Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 127-135

Mazurski K., 2009, Region jako pojęcie, „Folia Turistica” nr 21, s. 7-15

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel turystyki kulturowej, „Folia Turistica”, nr 21, s. 71-94

Mikos von Rohrscheidt A., 2010a Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020a, Przewodnik obszarowy: konieczność, wyzwanie i szansa polskiej turystyki, „Folia Turistica”, nr 54, s. 69-96

Mikos von Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I: Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020c, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. II: Obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej, Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2022, Zarządzanie marką turystyczną regionu jako wspólną ofertą w modelu sieciowym (rozdział przygotowany do publikacji), [w:] Poradnik dobrych praktyk – jak skutecznie i efektywnie zarządzać marką terytorialną?, Wyd. Federacja Regionalnych Organizacji Turystycznych, s. 1-13

Mikos von Rohrscheidt A., Buryan P., 2010, Główne aspekty organizacji i koordynacji turystyki tematycznej na przykładzie „El Legado Andalusí”, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 28-51

Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice

Plit J., 2016, Krajobrazy kulturowe i ich przemiany, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Rykiel Z., 2002, Region kulturowy i jego istota, [w:] Kultura jako przedmiot badań geograficznych, t. 1, red. E. Orłowska, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Wójcik M., 2011, Region w podejściach „nowej” geografii regionalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 11, s. 3-13


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Marcin Gorączko, Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642