Artefakty Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Propozycja ekspozycji i ochrony In situ w celu rozwoju turystyki zrównoważonej

Magda Przybecka

Abstrakt


Artykuł traktuje o artefaktach Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, o których istnieniu wiemy,

dzięki współcześnie prowadzonym pracom archeologicznym i które stanowią znaczne

centrum zainteresowania ze strony turystów i mieszkańców miasta. Nie są one jednak

udostępniane, stąd też pojawia się konieczność ich odpowiedniego zabezpieczenia i

ekspozycji. Autorka artykułu prezentuje projekt własny pawilonów, które mogłyby to zadanie

spełnić. Zaznacza, że tylko właściwe przygotowanie ekspozycji może rozwinąć a w tym

miejscu turystykę zrównoważoną, a więc nieszkodzącą prezentowanym obiektom.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; archeoturystyka; artefakty; architektura; ekspozycja i ochrona zabytków; Ostrów Tumski w Poznaniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w

Poznaniu, Poznań

Gołemski G., 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa

Kara M., 2000, Początki i rozwój wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego na Ostrowie

Tumskim w Poznaniu, [w:] Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce

wczesnośredniowiecznej, red. T. Janiak, D. Styniak, Gniezno

Kóčka-Krenz, 2003, Dzieje Ostrowa Tumskiego przed lokacją miasta, „Kronika Miasta

Poznania”, zeszyt. 1, s. 7-26

Kóčka-Krenz H., 2009, Najstarszy kościół Poznania, kwartalnik osiedla Ostrów Tumski –

Śródka – Zawady „Wokół Śródki”, nr 3 (38)

Koralewska P., Raszka B., 2007, Optymalizacja zagospodarowania Ostrowa Tumskiego w

Poznaniu dla potrzeb współczesnego miasta, „Czasopismo techniczne”, Wyd. Politechniki

Krakowskiej, zeszyt 1-A/2007, dokument PDF

Linette E., Kurzawa Z. (red ), 1983, Katalog zabytków sztuki – miasto Poznań; część 1,

Ostrów Tumski i Śródka z Komandorią, Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki;

Warszawa

Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania – druga edycja, 2006, etap pilotażowy:

ŚRÓDKA, dokument PDF

Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania, 2005/2006, Urząd Miasta Poznania,

dokument PDF

Przybecka M., 2010, Artefakty Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, ekspozycja i ochrona In situ,

praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. W. Krzyżaniaka, ASP w Poznaniu.

Wydział Architektury i Wzornictwa, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.431

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magda Przybecka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642