Wymiana na rynku turystycznym jako narzędzie komercjalizacji i wyceny dóbr kulturowych

Magdalena Kachniewska, Anna Para

Abstrakt


Tekst koncentruje się na zagadnieniach udziału i znaczenia dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego w tworzeniu produktów turystycznych oraz umacnianiu pozycji konkurencyjnej regionów.
W artykule omówione zostały ekonomiczne kategorie dóbr, które stanowią przedmiot podaży turystycznej, z uwzględnieniem dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Pomiędzy dobrami kultury a turystyką zachodzą sprzężenia zwrotne. Elementy kultury stają się częścią podaży turystycznej, a z drugiej strony turystyka sprawia, iż realizowany jest popyt na dobra kulturowe. Turystyka pomaga zatem komercjalizować materialne i niematerialne wytwory człowieka. Głównym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja metod wyceny dóbr nierynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Prezentowane metody znajdywały do tej pory zastosowanie przede wszystkim w wycenie elementów środowiska naturalnego. W kontekście przeglądu wybranych metod wyceny wartości dóbr nierynkowych omówione zostały ich słabe i mocne strony w przypadku ich zastosowania do pomiaru wartości dóbr kultury.


Słowa kluczowe


kultura; dziedzictwo kulturowe; wartość; metody pomiaru

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowicz W., Louviere J., Williams, M., 1994, Combining revealed and stated preference methods for valuing environmental amenities, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 26(3), s. 271-292

Akaegbu J. B., 2013, An Exploratory Study of Customers' Perception of Pricing of Hotel Service Offerings in Calabar Metropolis, Cross River State, Nigeria, „International Journal of Business and Social Science”, Vol. 4.13 (Oct 2013), s. 295-301

Begg D., S. Fischer, R. Dornbusch, 1998, Ekonomia, PWE, Warszawa

Boyle M. A., Kiel K. A., 2001, A Survey of House Price Hedonic Studies of the Impact of Environmental Externalities, „Journal of Real Estate Literature”, Vol. 9, No. 2, s. 117-144

Brush R. O., Shaffer E. L., 1975, Application of a Landscape-Preference Model to Land Management [in:] E. Zube, Brush H., J.G. Fabos (eds.), Landscape Assessment: Values, Perceptions and Resources, Dowden, Hutchinson & Ross, New York

Carlsson F., Martinsson P., 2001, Do hypothetical and actual marginal willingness to pay differ in choice experiments? Application to the Valuation of the Environment, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 41(2), s. 179-192

Cegielski M, Janeczko B., 2005, Valuing the priceless, University of Canberra

Conway D., Q Li Ch., Wolch J., Kahle Ch., Jerrett M., 2010, A Spatial Autocorrelation Approach for Examining the Effects of Urban Greenspace on Residential Property Values, „Journal of Real Estate Finance and Economics”, Vol. 41.2 (Aug 2010), s. 150-169

Cyrenne Ph., Fenton R., Warbanski J., 2006, Historic Buildings and Rehabilitation Expenditures: A Panel Data Approach. „The Journal of Real Estate Research”, Vol. 28.4 (Oct-Dec 2006), s. 349-380

Daniel T. C., Vining J., 1983, Methodological issues in the assessment of landscape quality [in:] I. Altman, J. Wohlwill (ed.), Human Behavior and Environment, Vol.VI, Plenum, New York

Donovan G. H., Butry, D. T., 2010, Trees in the city: valuing street trees in Portland, Oregon, „Landscape and Urban Planning”, Vol. 94(2), s. 77-83

Douglas A., Johnson J., Richard L., 2004, The travel cost method and the economic value of leisure time, „The International Journal of Tourism Research”, vol. Sep/Oct 2004, s. 365-374

Fernández-Avilés G., Mínguez R., Montero J.-M., 2012, Geostatistical Air Pollution Indexes in Spatial Hedonic Models: The Case of Madrid, Spain, „The Journal of Real Estate Research”, vol. 34.2 (Apr-Jun 2012), s. 243-274

Graves P., Murdoch J. C., Thayer M. A., Waldman D., 1988, The Robustness of Hedonic Price Estimation: Urban Air Quality, „Land Economics”, vol. 64, s. 220-233

Greiner R., Rolfe J., 2004, Estimating Consumer Surplus and Elasticity of Demand of Tourist Visitation to a Region in North Queensland Using Contingent Valuation, “Tourism Economics”, no. 3/2004, s. 317-328

Rizzo I., Mignosa A. (ed.), 2013, Handbook on the Economics of Cultural Heritage, EE Publishing, Northampton

Herath G., Kennedy J., 2004, Estimating Value of Mount Buffalo National Park with the Travel Cost and Contingent Valuation Models, „Tourism Economics”, no. 1/2014, s. 63-78

Herrero L., Sanz J., Devisa M., 2011, Measuring the Economic Value and Social Viability of Cultural Festival as a Tourism Prototype, „Tourism Economics”, no. 3/2011, s. 639-653

Holcombe R. G., 1997, A Theory of the Theory of Public Good, ,,Review of Austrian Economics”, vol. 10, no. 1, s. 1-22

Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., 2012, Rynek turystyczny, Wolter Kluwer Polska, Warszawa

Kachniewska M., 2011, Wpływ tendencji i trendów występujących po stronie popytu turystycznego na fenotyp współczesnej turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 694, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 22, "Konsument na rynku usług",

s. 265- 276

Kanemoto Y., 1988, Hedonic prices and the benefits of public projects, „Econometrica”, vol. 56, 4 (Jul 1988), s. 981-989

Kiziniewicz A., 2012, Z szacunkiem do kulturowego dziedzictwa, „Nieruchomości”, CH Beck, maj 2012, s. 1-7

Krutilla J.V., 1967, Conservation reconsidered, “The American Economic Review”, vol. 57(4), s. 777-786

Kuminoff N. V., Zhang C., Rudi J., 2010, Are Travelers Willing to Pay a Premium to Stay

at a "Green" Hotel? Evidence from an Internal Meta-Analysis of Hedonic Price Premia, „Agricultural and Resource Economics Review”, vol. 39.3, s. 468-484

Lancaster K. J., 1966, A new approach to consumer theory, „Journal of Political Economy”, vol. 74(2), p. 132-157

Landreth H., Colander D. C., 1998, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa

Lee S. K., 2011, Room Rates of U.S. Airport Hotels: Examining the Dual Effects of Proximities, „Journal of Travel Research”, vol. 50(2), s. 186-197

Łobocki M., 2009, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Warszawa

Manski C. F., 1977, The structure of random utility models, „Theory and Decision”, vol. 8(3),

s. 229-254

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2004, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, Nr 1/2008, s. 4-21

Murphy P. E., Murphy A. E., 2004, Strategic management for tourism communities: bridging the gaps, Channel View Publications, Clevedon

Navrud S., Ready R. C., 2002, Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts Valuing Cultural Heritage, Edward Elgar, Cheltenham

Nelson J. P., 2009, Valuing Proximity to Lake and Ski Recreation Amenities: Hedonic Prices for Vacation Rental Houses at Deep Creek Lake, Maryland, Pennsylvania State University - College of the Liberal Arts - Department of Economic

Nordhaus W. D., Samuelson P. A., 1989, Economics, McGraw-Hill, New York

Nowak D. J., Crane D. E., Dwyer J. F., 2002, Compensatory value of urban trees in the United States, „Journal of Arboriculture”, vol. 28(4), s. 194–199

Rosen S., 1974, Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition, „Journal of Political Economics”, vol. 82, s. 34-55

Soguel N. Tangerini A., Pictet J., 2007, How to Measure Scope Variables when no Metrics Exist: Application to Landscape Quality Measurement and Hedonic Price Evaluation, “Revue d'Économie Politique 5” (Sep/Oct 2007), s. 827–841

Szczepanowska H. B., 2007, Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa

Tisdell C., Hartley K., 2008, Microeconomic Policy: A New Perspective, Edward Elgar Publishing, Cheltenham

Treima T., Gartner J., 2006, Are Residents Willing to Pay for their Community Forests? Results of a Contingent Valuation Survey in Missouri, USA, „Urban Studies”, vol. 43(9), s. 1537-1548

Tyrväinen L., 2001, Economic valuation of urban forest benefits in Finland, ”Journal of Environmental Management”, vol. 62(1), s. 63–76

UNESCO, 2003, Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości

Wakefield J. R., 2001, An efficient response to beach erosion: A cost effectiveness analysis employing hedonic pricing techniques, University of Delaware, ProQuest, UMI Dissertations Publishing

Walsh P., 2009, Hedonic property value modeling of water quality, lake proximity, and spatial dependence in central Florida, University of Central Florida, ProQuest, UMI Dissertations Publishing

Waltert F., Schläpfer F., 2010, Landscape amenities and local development: a review of migration, regional economic and hedonic pricing studies, „Ecological Economics”, vol. 70(2), s. 141-152

Wang Y., Ran R., Deng G., 2012, Neighborhood Quality and Housing Value: Evidence from Urban Micro Data, „Journal of Management and Sustainability”, vol. 2.1 (Mar 2012), s. 128-136

Wayne L. R., 2007, Reservoir sedimentation and property values: A hedonic valuation for waterfront properties along Lake Greenwood, South Carolina, UMI Dissertations Publishing, Clemson University

Kronenberg T., Bergier J. (red.), 2010, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków

Zube E. H., Sell J. L., Taylor J. G., 1982, Landscape perception: research application and theory, „Landscape Planning”, vol. 9, s. 1-33

Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Anna Para


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642