Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury

Krzysztof Kasprzak

Abstrakt


Opracowanie prezentuje podstawowe zasady ochrony drzew jako pomników przyrody, w szczególny sposób odnosząc się do tych, które jednocześnie są cennymi pamiątkami kultury i odgrywają istotną rolę w rozwijaniu i propagowaniu turystyki kulturowo-przyrodniczej. Przedstawia zarys historii kształtowania się tego typu ochrony, zagrożeń dla drzew-pomników przyrody – zwłaszcza w miastach – oraz metod ich ochrony i pielęgnacji. Konkluzja finalna autora artykułu odnosi się do kwestii ogromnego znaczenia edukacji ekologicznej (także w turystyce), celów ochrony pomników przyrody oraz odpowiedzialności wszystkich jednostek zobowiązanych do prowadzenia działań ochronnych – zarówno organów państwa i samorządu terytorialnego, jak i lokalnych społeczeństw. Muszą one być przygotowane na konsekwencje wynikające z wprowadzania trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe


ochrona przyrody; pomnik przyrody; kultura; turystyka kulturowa; drzewa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberski R, 1996, Polityka ochrony środowiska w Polsce, Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, seria: polityka ochrony środowiska, 19. Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław

Boć J., Samborska-Boć E, 1994, Ochrona środowiska. Źródła, Kolonia Limited, Wrocław

Cieślak M., Grabska B., 1996, Pomniki przyrody ożywionej i okazałe drzewa województwa legnickiego, Komunikaty Dendrologiczne, Warszawa, 2/24: 25-28

Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury. Dz. U. Nr 16, poz. 36

Eliade M., 1993, Traktat o historii religii, Wydawnictwa OPUS, Łódź

Frazer J.G., 1978, Złota gałąź, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Gutowski J.M., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K., 2004, Drugie życie drzewa, WWF Polska, Warszawa-Hajnówka

Humboldt A., 1959, Podróże po Ameryce Podzwrotnikowej, Książka i Wiedza, Warszawa

Ilnicki P. (red.), 1987, Warunki techniczne prowadzenia robót z zakresu melioracji i gospodarki wodnej na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

Kasprzak K., 2005, Ochrona pomników przyrody. Zasady postępowania administracyjnego, Wydawnictwo ABRYS, Poznań (wydanie V, zmienione i uzupełnione)

Kasprzak K., Raszka B., 2007, Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Wydawnictwo Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza, Poznań, 35

Kolbuszewski J., 1988, Park narodowy jako test kultury, [w:] Gospodarowanie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, materiały z sesji Rady Naukowej Ligi Ochrony Przyrody (27 czerwca 1985 r.), Liga Ochrony Przyrody, Warszawa

Kostołowski A., 1991, Od gospodarstwa ozdobnego do upiększonego pejzażu rolniczego. Przykłady z końca XVIII i początku XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, [w:] Sztuka a natura, Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice

Krzemkowski J., 1995, Pielęgnacja drzew i krzewów w przepisach prawnych, Komunikaty Dendrologiczne, Warszawa, 1/23: 5-10

Łukasiewicz A., 1995, Dobór drzew i krzewów dla zieleni miejskiej środkowo-zachodniej Polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

Majdecki L., 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ostroróg J., 1876, Kalendarz gospodarki na horyzont komarzeński, Biblioteka Krasińskich, Wyd. Wł. Chomętowski

Nowak J. J., 1978, Prawodawstwo ochrony przyrody w Polsce, [w:] W. Michajłow, K. Zabierowski (red.), Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa-Kraków

Radecki W., 1990, Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody i środowiska w Polsce, Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Kraków

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 września 1919 r. o ochronie niektórych zabytków przyrody. M.P. Nr 2, poz. 208

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o opiece nad zabytkami, Dz. U. Nr 29, poz. 265, ze zm.

Siewniak M., 1995, Historia leczenia drzew i uzyskane efekty. Najnowsze poglądy i metody, „Komunikaty Dendrologiczne”, Warszawa, 1/23: 11-42

Skoczylas J., 1985, Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918 -1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, Ossolineum, Wrocław, 33

Skup A., 1995, Pielęgnacja i ochrona drzew (z normami jakości), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, Kraków-Opole

Wilcz M., 1996, Egzoty dendrologiczne województwa bydgoskiego, „Komunikaty Dendrologiczne”, Warszawa, 2/24: 38-42

Wojtkowski A., 1928, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857-1927, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, nr 50

Ustawa z dnia 10 marca 1934 roku o ochronie przyrody, Dz. U. Nr 31, poz. 274

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 roku o ochronie przyrody, Dz. U. Nr 25, poz. 180, ze zm.

Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody, Dz. U. Nr 91, poz. 114, ze zm.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, tekst jednolity ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.79

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Krzysztof Kasprzak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642