Aktywność turystyczna osób starszych w kontekście jakości życia

Agata Wiza

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie różnych form aktywności turystycznej osób starszych oraz pokazanie ich powiązań z dobrostanem. Analizie zostały poddane wybrane koncepcje jakości życia, uwzgledniające różne wymiary i komponenty. Jakość życia nie jest własnością stałą, lecz zmienia się w rezultacie uwarunkowań środowiskowych, a także jednostkowych. Odwołując się do sposobu definiowania jakości życia jako: „odczucia własnego życia przez przeżywanie go” [Kowalik, 1995, s.45], centralnym punktem wybranej koncepcji jest przeżycie. Różnorodne doświadczenia wynikające z podróży mają znaczenie dla poczucia jakości życia, a jak wykazują badania różnych autorów, uprawianie turystyki wpływa na subiektywne poczucie dobrostanu osób starszych.


Słowa kluczowe


jakość życia; dobrostan; osoby starsze; turystyka; aktywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska A., 2000, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa

Brzezińska A., (red.) 2005, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk

Czerniawska O., 2007, Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo WSHE, Łódź

Dębska U., 2007, Jakość życia w kontekście osobowościowych uwarunkowań i poczucia koherencji. Badania osób we wczesnej i średniej dorosłości, „Psychologia Rozwojowa”, tom 12, nr 4, 55-63

Drabik J., 1999, Aktywność fizyczna w kształtowaniu zdrowia człowieka – korzyści

i zagrożenia, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, nr 4

Frąckowiak T., 2012, Poczucie jakości życia osób długowiecznych, „Psychologia Rozwojowa”, tom 17, nr 1

Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów, [w:] A. Stasiak (red.) Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH, Łódź

Hornemam L., Carter R. W., Wei S., 2002, Profiling the Senior Travel: An Australian Perspective, „Journal of Travel Research”, 41, p. 23-37

Jabłonkowska J. B., 2014, Backpacking a dwa pokolenia turystów – wstęp do badań nad definicją, „Rozprawy Naukowe”, 46, s. 37-45

Jopp D., Rott C., 2006, Adaptation in Very Old Age: Exploring the Role of Resources, Beliefs, and Attitudes for Centenarians’ Happiness, “Psychology and Aging”, 21, p. 266-280

Kim H., Woo E., Uysal M., 2015, Tourism Experience and Quality of Life Among Elderly Tourists, „Tourism Management”, 46, p. 465-467

Kowalik S., 1995, Jakość życia pacjentów w procesie leczenia, [w:] W. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej, tom 4, Poznań

Kowalik S., 2000, Jakość życia psychicznego, [w:] R. Derbis (red.), Jakość rozwoju a jakość życia, Częstochowa

Kruger P. S., 2012, Perceptions of Tourism. Impacts and Satisfaction with Particular Life Domains [in:] M. Uysal, R.R. Perdue, M.J. Sirgy (ed.), Handbook of Tourism and Quality of Life Research. Enhancing the Lives of Tourists and Residents of Host Communities, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York

Kulczycki M., 1991, Psychologia rozwiązywania problemów psychologicznych, „Prace Psychologiczne”, 25, s. 19-35

Lengkeek J., 2001, Leisure Experience and Imagination: Rethinking Cohen’s Models of Tourist Experience, „International Sociology”, 16, p. 173

Maoz D., 2008, The Backpacking Journey of Israeli Women in Mid-life, (in) K. Hannam,

I. Ateljevic (ed.), Backpacker Tourism. Concepts and Profiles, Channel View Publication, Clevedon, Buffalo, Toronto

Nikitina O., Vorotsova G., 2015, Aging Population and Tourism: Socially Determined Model of Consumer Behaviour in the “Senior Tourism” Segment, “Procedia-Social and Behavioral Sciences” 214

Moscardo G., 2009, Tourism and Quality of Life: Towards a More Critical Approach, “Tourism and Hospitality Research”, 9, p. 159-170

Myers L., Hannam K., 2008, Women as Backpacker Tourist: A Feminist Analysis of Destination Choice and Social Identities from the UK (in) K. Hannam, I. Ateljevic (ed.), Backpacker Tourism. Concepts and Profiles, Channel View Publication, Clevedon, Buffalo, Toronto

Olczykowska K., 2015, Związek pomiędzy jakością życia a orientacją temporalną oraz postrzeganiem czasu u osób starszych [w:] P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska,

A. Gamrowska (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna, tom 1, Lublin

Oleśniewicz P., Widawski K., 2015, Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN, „Rozprawy Naukowe”, 51, s. 15-24

Samuelsson S.M., Alfredson B. B., Hagberg B., Sauelsson G., 1997, The Swedish Centenarian study: A Multidisciplinary Study of Five Consecutive Cohorts at the Age of 100, “International Journal of Aging and human Development”, 45

Sobol-Kwapińska M., 2007, Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia, Lublin

Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., 2007, Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna) [w:] J. Patkiewicz (red.), Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Wyd. TWK, Wrocław

Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., 2009, Fenomen długowieczności. Perspektywa psychologiczna [w:] H. Romanowska-Łakomy (red.) Odrodzenie człowieczeństwa, Wyd. Eneteia, Warszawa

Tomaszewski T., 1984, Ślady i wzorce, Wyd. WSiP, Warszawa

Viorst J., 1996, To, co musimy utracić, Warszawa

Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Zych A., (1999), Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Katowice
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.797

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Agata Monika Wiza

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642