##about.submissions##

##about.onlineSubmissions##

##about.onlineSubmissions.haveAccount##
##about.onlineSubmissions.login##

##about.onlineSubmissions.needAccount##
##about.onlineSubmissions.registration##

##about.onlineSubmissions.registrationRequired##

 

##about.authorGuidelines##

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 Tematyka artykułów przyjmowanych do publikacji musi mieścić się w zakresie problematyki szeroko rozumianej turystyki kulturowej, w tym w szczególności jej historycznego rozwoju, poszczególnych współczesnych form, produktów, perspektyw, destynacji oraz dydaktyki. 

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, posiadające wykształcenie akademickie i zajmujące się badaniem i/lub dydaktyką w zakresie turystyki, kulturoznawstwa, historii i innych nauk humanistycznych, socjologii, ekonomii, a także czynne zawodowo w dziedzinie turystyki. Publikowane w naszym czasopiśmie artykuły są recenzowane (por zasady recenzowania). Do publikacji przyjmujemy artykuły oparte na badaniach lub/i kwerendach, przeprowadzonych z zachowaniem zasad pracy naukowej i zgodnie z uznanymi metodami.

Redakcja czasopisma NIE pobiera żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny oraz publikację tekstów 


Materiały prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej poprzez Rejestrację/zalogowanie do systemu jako "autor" i wysłaniu zgłoszenia [Prześlij tekst do opublikowania].
Szczegóły - patrz "Informacje dla autorów, redaktorów i recenzentów" (prawa kolumna na stronie czasopisma)

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

Przy przygotowaniu tekstów prosimy o przestrzeganie poniższej instrukcji wydawniczej.

UWAGA: Teksty nie spełniające poniższej instrukcji będą odsyłane do autora w celu ich autokorekty, a dopiero potem dopuszczane do procesu recenzyjnego.

Artykuł może posiadać najwyżej 2 autorów, w niektórych przypadkach – trzech. Artykuły posiadające większą ilość autorów będą odrzucane bez dopuszczenia ich do procesu redakcyjnego.

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU nie może być mniejsza niż 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków typograficznych ze spacjami), co odpowiada ok. 12 stronom tekstu napisanego czcionką Times New Roman, wielkości 12 pkt. i pojedyncza interlinia. Do tekstu głównego nie zaliczamy przypisów, fotografii oraz bibliografii. Tabele i diagramy zaliczamy do tekstu głównego.

UKŁAD PRACY

PRZED TEKSTEM właściwym prosimy umieścić kolejno:
- nazwisko i imię autora oraz adres e-mail,
- afiliację autora (uczelnia, instytucja, organizacja lub przedsiębiorstwo),
- tytuł pracy w języku polskim,
- słowa kluczowe (3-5) w języku polskim,
- abstrakt (streszczenie) zawierające około 150 wyrazów w języku polskim.

TEKST WŁAŚCIWY artykułu powinien zawierać podział na:
1. Wprowadzenie – z wyraźnym określeniem problematyki badawczej i odniesieniem do dotychczas opublikowanych wyników badań, a także zdefiniowanie problemu badawczego i wyjaśnienie powodów jego podjęcia.

2. Rozwinięcie, referujące:
- w artykule źródłowym: metodologię, opis i uzyskane wyniki własnych badań i analiz,
- w artykule przeglądowym: dokładnie zarysowany obszar przeprowadzonej kwerendy naukowej oraz zestawione ze sobą wnioski z innych publikacji, a także oparte na nich własne wnioski.
W każdym przypadku rozwinięcie artykułu powinno posiadać klarowny podział na poszczególne podrozdziały, ukazujące kolejne etapy badań, odrębne kwestie, studia przypadków itd.

3. Zakończenie, zawierające podsumowanie, wnioski i postulaty, ewentualnie kwestie otwarte do dalszych badań lub dyskusji.

4. Bibliografia – która jest rozumiana jako lista cytowań, czyli lista dokładnych odnośników do prac dosłownie przytoczonych lub wspomnianych w publikacji. Nie należy w jej ramach podawać literatury przedmiotu, do której autor nie odniósł się w swoim tekście;

ZA TEKSTEM
- tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski;
- tłumaczenie słów kluczowych na język angielski (w tym samym brzmieniu, co słowa w języku polskim);
- tłumaczenie streszczenia artykułu na język angielski (w tym samym brzmieniu, co streszczenie w języku polskim).

FORMATOWANIE TEKSTU

• Obowiązują formaty plików: DOC, DOCX, RTF lub ODT. 

• Ustawienia ogólne:
- marginesy strony: 2,5 cm.
- interlinia: 1 pkt,
- odstępy przed i po: 0 pkt,
- czcionka: Times New Roman
- nie należy stosować włączonej opcji dzielenia wyrazów, podziału stron, stopki i nagłówka.

Pobierz szczegółowe wytyczne dotyczące formatowania tekstu (z załączonymi stylami formatowania)

 

##about.submissionPreparationChecklist##

##about.submissionPreparationChecklist.description##

 1. Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani też nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie (lub przy wysyłaniu zamieszczono wyjaśnienie w komentarzu dla redaktora)

 2. Tekst powstał przy wyłącznym udziale osoby / osób podanych jako jego autora / autorów
  (Jeśli zgłaszany tekst powstał przy udziale innych osób, udział ten został przeze mnie ujawniony w postaci wymienienia ich jako współautorów lub zostali oni wymienieni w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i zakresu wkładu w badania i/lub opracowanie tekstu („contribution”)).
 3. Zgłaszany artykuł nie jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego.
  (Jeśli natomiast zgłaszany artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”) zostały przeze mnie podane w tekście artykułu).
 4. Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi czasopisma
 5. Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: RTF, DOC, DOCX lub ODT
 6. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe tekstu są podane w języku polskim i angielskim oraz umieszczone zgodnie z wytycznymi
 7. Zasady cytacji są w pełni zgodne z wytycznymi
 8. Elementy graficzne oraz tabele są sformatowane zgodnie z wytycznymi
 

##about.copyrightNotice##

 Oświadczam, iż jestem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorem/współautorem* zgłaszanego tekstu (utworu) i że (w przypadku tekstu wieloautorskiego) posiadam zgodę pozostałych współautorów na dysponowanie dziełem, w tym podpisywanie umów prawno-autorskich. 

1. Jako autor/współautor* tekstu (utworu) oświadczam, że:

 • tekst (utwór) ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniając wymogi przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • tekst (utwór) nie jest obciążony autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich,
 • tekst (utwór) nie był wcześniej publikowany,
 • posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z tekstu (utworu) w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich. 

 2. Udzielam bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej licencji na rzecz KulTour.pl – Organizatora Podróży Kulturowych i Edukacyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 16/1 - jako wydawcy czasopisma "Turystyka Kulturowa", która w przypadku przyjęcia tekstu do publikacji, uprawnia ten podmiot do:

 • utrwalania i zwielokrotniania tekstu (utworu) dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową,
 • obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których tekst (utwór) został utrwalony,
 • wprowadzania do obrotu tekstu (utworu),
 • rozpowszechniania tekstu (utworu),
 • pubilcznego udostępniania tekstu (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • udzielania licencji niewyłącznej innym osobom lub podmiotom na zasadach określonych licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. 

3. Wyrażam zgodę na wykonanie zmian w tekście (utworze), które wynikać będą z procesu recenzyjnego i obróbki redakcyjnej.

4. W przypadku przekazania przeze mnie lub współautorów tekstu (utworu), po jego opublikowaniu w czasopiśmie "Turystyka Kulturowa", innym osobom lub podmiotom w celu jego rozpowszechnienia (np. w serwisie internetowym) zobowiązuję się do podania informacji bibliograficznych o miejscu jego pierwotnej publikacji, z podaniem tytułu czasopisma, roku publikacji, tomu oraz zakresu stron.

 

##about.privacyStatement##

Dane użytkowników i adresy e-mail zarejestrowane na stronie Czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów wynikających z funkcjonowania niniejszego czasopisma i nie będą udostępniane innym podmiotom.