Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century

Michał Ryszard Koskowski

Abstrakt


The article explores the key issues affecting built heritage tourism destination management in Poland in the first two decades of the 21st c. Author explored the duties of heritage administrators and analysed their activities and strategies in the face of contemporary technological and cultural changes. Based on literature review, digital content analysis, postal survey, personal observation and interviews the study demonstrates that administrators of some heritage destinations in Poland may have yet to embrace the advances of the post-modern era in order to better prepare themselves to respond to the dynamics of the tourism market. The data presented in the article was collected during a statutory research project carried out at the Tourism Department, College of World Economy, Warsaw School of Economics in the year 2019. The study originated in part from a doctoral research project completed at Newcastle University, UK, in 2013, also referenced in this article.


Słowa kluczowe


tourism; heritage; management

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bernick N. L., Boo S., 2013, Festival tourism and the entertainment age: interdisciplinary thought on an international travel phenomenon, “International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research”, Vol. 7, No. 2, pp. 169-174

Boyd S. W., 2008, Marketing challenges and opportunities for heritage tourism, [in:] A. Fyall, B. Garrod, A. Leask, S. Wanhill (eds.), Managing Visitor Attractions, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, pp. 283-294

Campos A.C., Mendes J., Oom do Valle P., Scott N., 2018, Co-creation of tourist experiences: a literature review, “Current Issues in Tourism”, Vol. 21, No. 4, pp. 369-400. https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1081158

Celuch K., 2018, Trendy 2018. Wiedza, Produkt, Motywacja, Wpływ. Raport, Celuch Consulting, Warszawa

Chabiera A., Dąbrowski A., Fortuna-Marek A., Kozioł A., Lubaś M., Nowak P., Skaldawski B., Stępnik K., 2017, Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

Czuba M., 2009, Ruiny zamków w Polsce – stan zasobu zabytkowego, główne zagrożenia, [in:] M. Lewicka (ed.), Zamki, Grody, Ruiny, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa, pp. 39-49

Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, 2012, Shaping the Future. Case studies in adaptation and reuse of in Historic Urban Environments, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Dublin

Dettloff P., 2015, Karta Wenecka i zasady konserwacji zachowawczej a współczesne problemy ochrony ruin zamków w Polsce, “Spotkania z Zabytkami”, No. 3-4, pp. 7-18

Dziurski P., Pawlicka K., Wróblewska A., 2017, Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego, “Załącznik Kulturoznawczy”, No. 4, p. 33-70

Fang W.-T., 2020, Tourism in Emerging Economies, Springer, Singapore

Fujiwara D., Bakhshi H., Mourato S., Lawton R., Hotopp U., Lagarde A., Davies J., 2018, The Economic Value of Culture: A Benefit Transfer Study, Raport, Department for Digital, Culture, Media & Sport, London

Greffe X., 2004, Is heritage an asset or a liability?, “Journal of Cultural Heritage”, Vol. 5, No. 3, pp. 301-309

Gutowska K., Kobyliński Z., 2011, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych, “Mazowsze. Studia Regionalne”, No. 6, pp. 51-72

Kachniewska M., 2015, Powiązanie aspektów biznesowych i wypoczynkowych podróży służbowych (bleisure trend) jako przesłanka rozwoju oferty hotelowej, “Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, Ekonomia VII, Warszawa

Kidd J., 2011, Enacting Engagement Online: Framing social media use for the museum, “Information, Technology and People”, Vol. 24, No. 1, pp. 64-77

Koskowski M., 2015, Future of the Past. Heritage and economy in Poland in the first half of the 21st century, “Przyszłość. Świat–Europa–Polska”, No. 1 (31), pp. 89-100

Koskowski M., 2017, Dziedzictwo kulturowe w przestrzeni turystycznej na przykładzie zamków w Polsce, [in:] D. Ostrowski (ed.), Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, pp. 69-83

Koskowski M., 2019a, Where is Wally? The Role of Heritage in Cultural Tourism. The Case of Travel Selfies, Proceedings of the 2nd International Conference on Tourism Research, Universidade Portucalense, Porto, Portugal, 14-15 March, pp. 151-156

Koskowski M., 2019b, Eventisation of Culture: A Trend or a Trait in Tourism Destination Management?, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Vol. 2, No. 2, part 2, pp. 383-394

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [in:] A. Kowalczyk (ed.), Turystyka Kulturowa (spojrzenie geograficzne), Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

Kubiszewska K., 2014, Rola zabytków w gospodarce – wybrane zagadnienia, “Ochrona Zabytków”, No. 2, pp. 163-176

Kukołowicz T. (ed.), 2015, Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Lichy J., McLeay F., 2017, Bleisure: Motivations and Typologies, “Journal of Travel & Tourism Marketing”, Vol. 35, No. 4, pp. 517-530

Little C., Bec A., Moyle B. D., Patterson, D., 2020, Innovative methods for heritage tourism experiences: creating windows into the past, “Journal of Heritage Tourism”, Vol. 15, No. 1, pp. 1-13

Malawska I., 2007, Zamki w Polsce – problem określenia zasobu, “Ochrona Zabytków”, No. 4, pp. 81-92

McKercher R. W., Du Cros H., 2012, Cultural Tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management, Haworth Press, New York

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, [in:] M. Kazimierczak (ed.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, pp. 28-49

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, 3rd ed., KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2017, Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej, “Turystyka Kulturowa”, No. 1, pp. 8-55

Murzyn-Kupisz M., 2010, Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, “Studia Regionalne i Lokalne”, No. 3 (41), pp. 61-80

Murzyn-Kupisz M., 2012, Cultural, economic and social sustainability of heritage tourism: Issues and challenges, “Economic and Environmental Studies”, Vol. 12, No. 2, pp. 113-133

Murzyn-Kupisz M., 2012, Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury, [in:] B. Szmygin (ed.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa, pp. 135-149

Obłąkowska-Kubiak K., 2014, Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, “Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, No. 13, pp. 33-45

Richards G., 2003, What is Cultural Tourism?, [in:] A. van Maaren (ed.), Erfgoed voor Toerisme, Nationaal Contact Monumenten, Amsterdam

Richards G., 2018, Cultural tourism: A review of recent research and trends, “Journal of Hospitality and Tourism Management”, Vol. 36, pp. 12-21

Ślązak I., 2018, Bleisure jako nowy trend w podróżach służbowych, [unpublished master’s thesis], SGTiR, Warszawa

Smith A., 2016, Events in the City: Using public spaces as event venues, Routledge, London

Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, “Turyzm”, Vol. 23, No. 1, pp. 29-38

Szmygin B., 2008, Historyczna ruina w świetle teorii konserwatorskiej i współczesnych uwarunkowań, [in:] M. Lewicka (ed.), Ochrona Zabytków Architektury Obronnej. Teoria a praktyka, Fundacja Wydziału Architektury PW, Warszawa, pp. 30-40

Szmygin B., 2009, Ochrona ruin zamków w Polsce – próba podsumowania współczesnych problemów, [in:] M. Lewicka (ed.), Zamki, Grody, Ruiny, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa, pp. 13-27

Throsby D., 2009, Tourism, heritage and cultural sustainability: Three ‘golden rules’, [in:] L. F. Girard, P. Nijkamp (eds.), Cultural Tourism and Sustainable Local Development, Routledge, London, pp. 13-29

Timothy D. J., Boyd, S. W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education Ltd, Harlow

Zalasińska K., 2009, Komisja Porozumiewawcza Redivivus!, “Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS”, No. 2, p. 3

Zeidler K., 2015, Gmina, powiat, samorząd województwa jako składowe systemu ochrony dziedzictwa kultury, “Gdańskie Studia Prawnicze”, Vol. 34, pp. 181-196

Council of Europe, 1985, The Granada Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/121.htm, [22.01.2013]

European Historic Houses, 2011, The value of historic houses for tourism, economic and social development, http://www.europeanhistorichouses.eu/images/cont/94_81576_file.pdf, [20.02.2020]

Goodwin H., 2017, The Challenge of Overtourism, Responsible Tourism Partnership Working Paper, 4.10, https://haroldgoodwin.info/pubs/RTP'WP4Overtourism01'2017.pdf, [10.02.2020]

Jaruzelska-Kastory K., 2008, Dwory – bezpańskie skarby państwa w ruinie, “Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/87938.html, [19.07.2019]

Paris C. M., Pietsching J., 2015, ’But first, let me take a selfie’: Personality traits as predictors of travel selfie taking and sharing behaviours, Travel and Tourism Research Association, “Advanced Tourism Research Globally”, Vol. 1, https://scholarworks.umass.edu/ttra/ttra2015/Academic_ Papers_Oral/1, [10.02.2020]

Rebanks Consulting, 2009, World Heritage Status. Is there opportunity for economic gain? Research and analysis of the socio-economic impact potential of UNESCO World Heritage Site status, http://rebanksconsultingltd.com/resources/WHSTheEconomicGainFinalReport.pdf, [8.10.2019]

UNWTO, 2018, International Seminar on Harnessing Cultural Tourism through Innovation and Technology, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/concept_note_international_seminar_ on_harnessing_cultural_tourism.pdf, [22.10.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.1125

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Michał Ryszard Koskowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642