Panorama Racławicka jako ikoniczna atrakcja turystyczna Wrocławia

Magdalena Duda-Seifert

Abstrakt


W ostatnich dekadach muzea zyskały ważne miejsce w rozwoju ośrodków miejskich. Ich rola polega nie tylko na szerzeniu wiedzy i popularyzacji nauki, ale stały się one także elementem budowania przewagi konkurencyjnej miasta, przyciągającym inwestorów i turystów. Taką funkcję pełnią szczególnie tak zwane atrakcje ikoniczne, które wyróżniają się unikatowością, reputacją i silnym związkiem z miejscem. Celem artykułu było potwierdzenie hipotezy o randze Muzeum Panoramy Racławickiej jako atrakcji ikonicznej miasta Wrocławia. Badanie oparte o analizę statystyk odwiedzin w obiekcie w długim okresie, obserwację, wywiad i źródła wtórne pozwoliło potwierdzić przyjętą tezę. Muzeum Panoramy Racławickiej stanowi cechę charakterystyczną dla miasta, rozpoznawalną przez mieszkańców Wrocławia i innych polskich ośrodków, a także przez turystów. Utrzymaniu tej pozycji pomimo rosnącej konkurencji ze strony nowych atrakcji sprzyjają także działania podejmowane stale przez osoby i instytucje zarządzające placówką.

Słowa kluczowe


muzeum; produkt turystyczny; ikoniczna atrakcja turystyczna; Wrocław

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Corbos R.-A. i Popescu R.I. 2011, Museums, marketing, tourism and urban development. The British Museum – a successful model for Roman museums, Management and Marketing, 9 (2), ss. 303-314

Dec B. i Richards, G. 2017, Wrocław in comparison with other European creative cities, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr. 473, s. 137-147

Duda-Seifert M. 2011, Ocena atrakcyjności turystycznej muzeów Wrocławia dla turystyki kulturowej, [w:] Krzysztof Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, t.2, Wrocław, s. 171-194

Duda-Seifert M. 2015, Muzeum Panoramy Racławickiej jako produkt turystyczny, [w:] Beata Stragierowicz i Romuald Nowak (red.), Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015. Kultura i turystyka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, s. 33-49

Huk J. 1993a, Panorama Racławicka we Wrocławiu jako obiekt turystyczny, „Czasopismo Geograficzne”, LXIV, z. 3 - 4, s. 343- 347

Huk J. 1993b, Znaczenie kulturowe Wrocławia w świetle analizy danych o zwiedzających Panoramę Racławicką, [w:] Rocznik Wrocławski nr 1, Wrocław, s. 151-166

Informacja ze Studium Wykonalności Projektu; dostępna online: https://mnwr.pl/wpcontent/uploads/2017/12/IK_Opis%20aranzacji%20i%20Specyfikacja%20sprzetu.pdf [15.09.2019]

Jansen-Verbeke M., Van Rekom J. 1996, Scanning museum visitors. Urban tourism marketing. “Annals of Tourism Research”, 23 (2), ss. 364-375

Kajdanek K. 2017, Tożsamość na sprzedaż? Wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny Wrocławia oraz jego komercjalizacja, „Architectus” 2 (50), ss. 15-27

Krakowiak B. 2011, Ewolucja polskich placówek muzealnych - muzea wczoraj, muzea dziś, muzea jutra, [w:] Bogdan Włodarczyk (red.) Turystyka. Księga Jubileuszowa w 70.rocznicę urodzin Prof. Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 351-363

Kruczek Z. 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Kruczek Z. 2014, Frekwencja w atrakcjach turystycznych, POT, Kraków – Warszawa

Law C. M 2002, Urban Tourism: The Visitor Economy and The Growth of Large Cities. 2nd ed. London: Continuum

Marak J. 2013, Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto, [w:] Materiały z konferencji pt. Metropolizacja: realne problemy - potencjalne rozwiązania, 19-20 kwietnia 2013 r., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Middleton V. T. C. 1994, Marketing in travel and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford

Namyślak B. 2013, Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30, Wrocław

Nowacki M. 2014, Obecne tendencje w rozwoju atrakcji turystycznych, „Rozprawy Naukowe ZWF we Wrocławiu”, 45, ss. 185-195

Nowacki M. 2017, Atrakcje turystyczne światowych metropolii w opinii użytkowników TripAdvisora. „Studia Periegerica”, nr 3 (19), ss. 23- 41

Nowak R. 2015a, Panorama Racławicka – atrakcja turystyczna dawnego Lwowa i współczesnego Wrocławia, [w:] Beata Stragierowicz i Romuald Nowak (red.) Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015. Kultura i turystyka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, s. 21-32

Nowak R. 2015b, Dostojni goście trzydziestolecia, [w:] Beata Stragierowicz i Romuald Nowak (red.) Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015. Kultura i turystyka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 2015, ss. 105-116

Plaza B. i Haarich, S. 2009, Museums for urban regeneration? Exploring conditions for their effectiveness. “Journal of Urban Regeneration and Renewal”, 2(3), ss. 259-27

Rocznik Statystyczny województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia, 1986, GUS, Oddział we Wrocławiu, Wrocław, s. 302

Rocznik Statystyczny województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia, 1987, GUS, Oddział we Wrocławiu, Wrocław, s. 304

Stasiak A. 2007, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku. [w:] Andrzej Stasiak (red.) Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, Wydawnictwo WSTH, Łódź, ss. 115-134

Stefanik A. i Kamel M. 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna. „Turystyka Kulturowa”, Nr 8, ss. 5-23

Stragierowicz B. 2015, Otwarcie Panoramy Racławickiej w świetle dokumentów z archiwum Prof. Alfreda Jahna, [w:] Beata Stragierowicz i Romuald Nowak (red.) Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015. Kultura i turystyka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 2015, ss. 7-19

Szmytkie R. 2014, Ikony turystyczne dużych miast w Polsce, „Studia Miejskie”, t. 16, s.47-58

Tourism in Warsaw. Report 2017.2018. Warszawska Organi zacja Turystyczna: Warszawa.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach [Dz.U.z dn.20.01.1997, Nr 5, Poz.24 z późn. zmianami]

Wawrzyniak W. 2015, Panorama w panoramie architektury Wrocławia lat 70, i 80.XX w., [w:] Beata Stragierowicz i Romuald Nowak (red.) Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015. Kultura i turystyka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 2015, ss. 89-104

Weidenfeld A. 2010, Iconicity and flagshipness of tourist attractions. “Annals of Tourism Research”, 37 (3), ss. 851-854

Wyrzykowski i in., 1999, Walory i oferta turystyczna miasta w opinii turystów, Wrocław 2000 Plus, z. 1(28), Urząd Miejski Wrocławia Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław

Wyrzykowski J. 2009, Zasoby walorów krajoznawczych Wrocławia i propozycje ich wykorzystania turystycznego, „Turyzm”, 19/1–2, s. 99-105

Żurek A. 2018, Znaczenie Panoramy Racławickiej dla rozwoju turystyki we Wrocławiu, Praca licencjacka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu (maszynopis), Wrocław

https://icom.museum [4.02.2020]

https://mnwr.pl/oddzialy/panorama-raclawicka/bilety-informacje-praktyczne/ [10.10.2019]

https://mnwr.pl/wizyta [10.10.2019]

https://mnwr.pl/wp-content/uploads/2017/12/IK_Opis%20aranzacji%20i%20Specyfikacja%20sprzetu.pdf [15.02.2020]

https://www.wroclaw.pl/budynki-panoramy-raclawickiej-w-kolejnym-etapie-modernizacji [10.02.2020]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.1144

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Magdalena Duda-Seifert

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642