Atrakcyjność turystyczna krajobrazu – przykłady podejścia systemowego

Sylwia Kulczyk

Abstrakt


Artykuł omawia znaczenie i możliwości zastosowania koncepcji krajobrazu na potrzeby
systemowego kształtowania atrakcyjności turystycznej.
Ponieważ zainteresowanie szczegółowym i wieloaspektowym poznaniem odwiedzanego
obszaru jak również poszukiwanie autentyczności uważane jest za znaczący trend we
współczesnej turystyce, zasadne wydaje się uwzględnienie tych potrzeb turystów w kreowaniu
atrakcji turystycznych. Koncepcją przydatną w realizacji tego celu wydaje się koncepcja
krajobrazu, rozumianego jako holistyczny system przyrodniczo-kulturowy.
W artykule przedyskutowano zalety i ograniczenia traktowania systemu krajobrazowego
jako atrakcji turystycznej. Przytoczono przykłady form turystyki i sposobów zagospodarowania
przestrzeni wspomagających holistyczny kontakt turysty z krajobrazem. Omówiono dwie
procedury (dedukcyjną i indukcyjną) determinujące sposób, w jaki turyści zapoznają się
z krajobrazem. Wskazano uwarunkowania ich wykorzystania na potrzeby budowania oraz
zarządzania atrakcyjnością turystyczną obszaru recepcji turystycznej.

Słowa kluczowe


krajobraz; atrakcyjność turystyczna; system

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak Cz., 2013, Rozwój drugich domów na obszarach cennych przyrodniczo na przykładzie regionu Borów Tucholskich, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 15, 37/4/2013, 24-30

Andrejczuk W., 2010, Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 15-24

Antrop M., 1997, The concept of traditional landscapes as a base for landscape evaluation and planning. The example of Flanders Region, Landscape and Urban Planning, 38, 105-117

Courel L (red.)., 2009, Des paysages a voir et a lire en Bourgogne, 2009, Educagri Editions, Dijon

Cuijpers J.J., Bekius D., 2006, Landscape biographical ensembles: a method for using cultural-historical aspects of the landscape in planning practice, [w:] W. van der Knap,

A. van der Valk A.,

Multiple landscape. Merging past and present, Wageningen University, Wageningen, 213-228

Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000, Dz.U. z dn. 29.01.2006, nr 14 poz. 98

Farrell B.H., Twining-Ward L., 2003, Reconceptualizing tourism, Annals of Tourism Research, 31, 2, 274-295

Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), Turystyka Kulturowa, 5/2013, 35-37

Kozak M., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Kulczyk S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa

Kulczyk S., Bajtyngier A., 2012, Świadomi i pomocni. W stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa

Kulczyk S., Lewandowski W., 2006, Ocena krajobrazu dla ekoturystyki na przykładzie okolic Chrobrza, Problemy Ekologii Krajobrazu, XV, 191-199

Leiper N., 1990, Tourist attractions systems, Annals of Tourism Research, 17, 3, 367-384

Liszewski S., 2007, Geografia turyzmu w Polsce i jej wkład w rozwój nauk o turystyce, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.),Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Uniwersytet

Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, 61-76

Łapott J., 2012, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w okresie zmian, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Mateo Rodríguez, J. M., 2003, La idea del paisaje en el turismo de los sociedades postmodernas. Retosy alternativas, [w:] A. Capacci (red.), Paisaje, ordenamiento territorial y turismo sostenible, Brigati, Genova, 125-134

McKercher B.,1999, A chaos approach to tourism, Tourism Management, 20, 425-434

Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice

Naveh Z., Lieberman A., 1984, Landscape Ecology – Theory and Application, Springer Verlag, New York

Nowacki M., 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, XXX, 1-4, 59-72

Ostaszewska K., 2002, Geografia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Pietrzak M., 2010, Krajobraz rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVII, 321-326

Pitkänen K., 2008, Second-home Landscape: The Meaning(s) of Landscape for Second-home Tourism in Finnish Lakeland, Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 10, 2, 169-192

Richling A., Solon J., 2006, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Shéou B., Southon A., 2013, Ambiguities and difficulties in partnership relations: the case of ‘fairtourism’ in Western Africa, Current Issues in Tourism, 16, 7-8, 753-772

Sołowiej D., 1987, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Turton D., 2004, Lip-plates and the people who take photographs, Anthropology Today, 20, 2, 3-8

Wieber J.C., 2007, Les Diverses Approches Du Concept De Paysage: Dispersion Ou Complementarite? [w:] K. Ostaszewska i in. (red.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.140

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Sylwia Kulczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642