O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego

Michał Bogacki

Abstrakt


The author makes the analysis of the historical reenactment phenomenon in the context of its

essential meaning for cultural tourism, especially for “living history” tourism. After

organizing the terminology and presenting the sources and literature of the subject, all kinds

of historical reenactment are presented and the levels of professionalization are described in

more detail. The last part of the article attempts to analyze the scale of the phenomenon in

Poland and presents the societies, main subjects of interest and the kinds of activities its

representatives undertake.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacki M.

, Historical Reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości, „Do broni! Magazyn

rekonstrukcji historycznych”, nr 4/2006, s. 34-37

a, Minione i współczesne odtwarzanie militarnej przeszłości człowieka, „Z Otchłani

Wieków”, R. 63, nr 1-4/2008, s. 11-24

b, Rola działań odtwórczych i rekonstrukcyjnych w procesie upowszechniania wiedzy

historycznej, w: Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, IX Ogólnopolskie Forum

Historyków Wojskowości, pod red. W. B. Łacha, Olsztyn, s. 304-319

c, Wizualne sposoby upowszechniania wiedzy o przeszłości na przykładzie obchodów

związanych z Powstaniem Wielkopolskim, w: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej

„90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” Poznań 17 grudnia 2008, pod red.

J. Karwata, Poznań 2008, s. 167-181

d, Wybrane problemy odtwórstwa wczesnośredniowiecznego w Polsce. Zagadnienia

ogólne i próba charakterystyki środowiska, w: Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. II,

Nowożytność i współczesność, pod red. Tegoż, M. Franz, Z. Pilarczyka, Toruń, s. 219-

a, „Ożywianie” dawnych bitew – historyczne batalie w dzisiejszych inscenizacjach na

terenie Polski, w: Historia wizualna, Poznań, w druku

b, „Wżywanie się” w przeszłość – odtwórstwo historyczna a nauka, w: Recepcja kultury

średniowiecznej we współczesnej humanistyce, pod red. K. Obremskiego i J. Wenty,

„Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK”, nr 3,

seria „Medievalia”, t. 1, Toruń, w druku

Broński K.

, Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji

(po 1989 r.), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 706, Kraków, s. 7-26

Czubkowska S.,

, Nasz narodowy kicz, „Przekrój”, nr 32/2006 z dn. 8.VIII, s. 6-11

Dziedzictwo kulturowe

, Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, pod red. M. A. Murzyn, J. Purchli,

Kraków

Garus B.

, Wykorzystanie imprez rycerskich w turystyce, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. B.

Głębowskiego, Instytut Gospodarki Żywnościowej i Wsi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu, Poznań

Górewicz I.,

, Powrót Barbarzyńców. Projekt “Goci” (kultura wielbarska I-II w. n.e.), „Z Otchłani Wieków”,

r. 63, nr 1-4/2008, s. 31-47

, Profesjonalizacja odtwórstwa historycznego, Wystawy edukacyjne jako poszerzenia

instrumentarium popularyzacji historii, w: Gospodarka Ludów Morza Bałtyckiego, t. I,

Starożytność i średniowiecze, pod red. M. Bogackiego, M. Franz, Z. Pilarczyka, Toruń, s. 341-

Górnikiewicz J. Z.

, Bractwa rycerskie w Polsce na progu XXI wieku: urok dawnych cnót w świecie gwałtownych

przeobrażeń, w: Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku, pod red. K. Pająk., A. Zduniaka,

Poznań 2003, s. 109-133

, Bractwa Rycerskie w Polsce początku XXI wieku – remedium na ponowoczesność?, w: Homo

creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, pod red. W. Muszyńskiego, M.

Sokołowskiego, Toruń 2008, s. 315-332

Hadden, R. Lee

, Reliving the Civil War: A reenactor's handbook. Mechanicsburg

Horsler V.

, Living the past, London

Jabłoński K.

, Projekt legionista rzymski, „Z Otchłani Wieków”, r. 63, nr 1-4/2008, s. 48-54

Kopaliński W.

, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XXIV, Warszawa

Kwiatkowski P. T.

, rozdz. Rekonstrukcje historyczne jako sposób doświadczania przeszłości, w: Tegoż, Pamięć

zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa, s. 110-185

Living History

, Living History in Museum. Möglichkeiten und Grenzen einer populären Vernittkungsform, ed. J.

Carstensen, U. Meiners, R.-E. Mohrmann, Műnster

Orlicki Ł.

Rekonstrukcja historyczna w Polsce, artykuł pochodzący z ogólnopolskiego miesięcznika

„Odkrywca”, dostępny on line: http://portalwiedzy.onet.pl/,2196,1325286,czasopisma.html

Placek M.

, Dominanty światopoglądowe w polskim ruchu indianistycznymi, praca magisterska, Wydział

Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, wersja on-line: http://indianie.eco.pl/r2004/

placek_w.html

Powell K.

b.d.w., Getting Started with Reenacting¸ publikacja on-line: http://genealogy.about.com/od/

wars/a/reenacting.htm

Rojek K.

, Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju

turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej), „Turystyka Kulturowa. Czasopismo internetowe,

www.turystykakulturowa.org”, nr. 5/2009, s. 4-27

Teusz S.,

, Problem użycia broni palnej w rekonstrukcjach historycznych, „Z Otchłani Wieków”, r. 63, nr

-4/2008, s. 25-30

Thomson J.

, War Games: Inside the World of 20th-century War Reenactors, Washington

Szajewski T.

Konno w boju, Warszawa

Odtwarzanie turniejów i ćwiczeń wojennych dzisiaj, publikacja on-line:

http://www.reenacting.eu/index.php/odtwarzanie-turniejow-i-cwiczen-wojennych-dzisiaj

Topolski J.

, Metodologia historii, wyd. III poprawione i uzupełnione, Warszawa

A, Wprowadzenie do historii, Poznań

B, Świat bez historii, wyd. III, Poznań

Turner R.

, The Play of History: Civil War Reenactments and Their Use of the Past, “Folklore Forum” nr

(1/2), p. 54-61, wersja on-line: https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/2070 Uniowska K.

Zjawiska lokalne w perspektywie glokalizacji na przykładzie polskich grup odtwarzających

historię średniowiecza, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. T. Milczka, Instytut Nauk

o Kulturze, Uniwersytet Śląski, Katowice

Wrabec P.

, Wyżyć z miecza, „Polityka” nr 32 (2516) z dn. 13.08.2005, s. 42-45

Zmuda T.

, Polish-American Living History Association, „Militaria XX wieku. Ilustrowany

Magazyn Historyczny”, nr 1 (2)/2007, numer specjalny, s. 77
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.345

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Bogacki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642