Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń

Andrzej Stasiak

Abstrakt


Celem artykułu jest szczegółowa charakterystyka istoty, składników, roli i znaczenia doświadczenia we współczesnej gastronomii i turystyce kulinarnej. W pracy zaprezentowano m.in.: piramidę potrzeb konsumenta (turysty kulinarnego), która wskazuje na ciągłe różnicowanie i wzrost znaczenia potrzeb wyższego rzędu (społecznych, szacunku i uznania, samorealizacji). Następnie scharakteryzowano uniwersalne i indywidualne wymiary produktu gastronomicznego. Ich analiza dowiodła, że w szerokim rozumieniu jest to produkt bardzo skomplikowany, wieloaspektowy, zawierający liczne elementy materialne, jak i niematerialne. Kluczowa okazuje się przy tym relacja pomiędzy produktem oczekiwanym a psychologicznym. O ostatecznej satysfakcji klienta decyduje przekroczenie jego oczekiwań, zaskoczenie, wzbudzenie żywych emocji, wywołanie zachwytu (tzw. efekt „wow!”). W odrębnym rozdziale zaprezentowano szerokie możliwości i sposoby kreowania wyjątkowego, ponadprzeciętnego doświadczenia w gastronomii i turystyce kulinarnej. Na atrakcyjność „podróży w poszukiwaniu nowych smaków” składają się trzy nierozłączne komponenty: żywność, poznanie i doświadczenie. Zaprezentowane w artykule rozważania prowadzą do zasadniczej konkluzji: turystyka kulinarna jest doskonałą emanacją współczesnej gospodarki doświadczeń.

Słowa kluczowe


produkt gastronomiczny; kulinarny produkt turystyczny; turystyka kulinarna; gospodarka doświadczeń; doświadczenie turysty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boguszewicz-Kreft M., 2010, Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej”, Finanse i Marketing, nr 3 (52), s. 79-91

Buczkowska-Gołąbek K., 2015, Foodie w podróży, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 173-190

Derek M. (red.), 2013a, Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 154

Derek M., 2013b, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 85–100

Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-30

Gołębiowska J., 2015, Socjologia jedzenia – niezbędne uzupełnienie badań nad turystyką kulinarną, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 43-54

Gwiazdowska K., Kowalczyk A., 2015, Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi – przyczynek do turystyki (kulinarnej?), „Turystyka Kulturowa”, Nr 9, s. 6-24

Hall C. M., Mitchell R., 2005, Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism experiences, [w:] M. Novelli (red.), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 73-88

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. II, PWE, Warszawa, ss. 464

Kivela J., Crotts R., 2006, Tourism and gastronomy: gastronomy’s influence on how tourists experience a destination, „Journal of Hospitality and Tourism”, 3(30), s. 354-37

Krakowiak B., Stasiak A. (red.), 2015, Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, ss. 376

Krippendorf J., 1971, Marketing im Fremdsverkher, „Berner Studien zum Fremdsverkher”, Heft 17, Bern

LaSalle D., Britton T. A., 2003, Priceless. Turning ordinary products into extraordinary experience, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, ss. 208

Lewandowski H. J., 2015, Uwarunkowania rozwoju regionalnego produktu kulinarnego, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 79-98

Long M. L. (red.), 1998, Culinary Tourism, University Press of Kenkucky, ss. 320

Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa, ss. 364

Mruk H., Rutkowski I. P., 1999, Strategia produktu, wyd. II, zmienione, PWE, Warszawa

OESD, 2012, Food and the Tourism Experience. The OECD-Korea Workshop, OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, ss. 173

Pine B. J., Gilmore J. H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, ss. 254

Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa”, Nr 10, s. 23-38

Richards G., 2015, Food experience as integrated destination marketing strategy, paper presented at the World Food Tourism Summit in Estoril, Portugal, 10.04. 2015 r. (w wersji elektronicznej: https://www.academia.edu/12107978/Food_experience_as_integrated_destination_marketing_strategy)

Richards G., 2012, An overview of food and tourism trends and policies, [w:] Food and the Tourism Experience. The OECD-Korea Workshop, OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, s. 13-46

Skowronek I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczenia klienta do wizerunku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, ss. 286

Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, z. 11, „Turystyka i Hotelarstwo”, s. 103-129

Stasiak A., 2013a, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/1, s. 29-38

Stasiak A., 2013b, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/2, s. 65-74

Stasiak A., 2015a, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 119-150

Stasiak A., 2015b, Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podsta¬wą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 379, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 332-347

Stasiak A., 2015c, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 53-69

Sala J., 2004, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa, ss. 228

Tomaszewska-Bolałek 2015, Foodies na turystycznym szlaku, czyli obraz turystyki kulinarnej według polskich blogerów, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 191-200

Tomczyk-Miczka E., 2015, Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrakcje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 55-63

UNWTO, 2012, Global Report on Food Tourism, UNWTO, Madrid, ss. 68

Williams H. A., Williams Jr. R. L., Omar M., 2014, Experiencing the experience: an examination of the significance of impact factors during the three stages of transnational gastronomic tourism, „Transnational Marketing Journal”, Vol. 2, Nr 1, s. 21-37

Žuromskaite B., 2009, Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie, „Turystyka Kulturowa”, Nr 12, s. 21-32

http//dineinthedark.pl (data łączenia: 20.06.2016)

http://www.totalevents.pl (data łączenia: 20.06.2016)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.775

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Andrzej Stasiak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642