Turystyka industrialna w Nowej Słupi – stan obecny i perspektywy rozwoju na przykładzie działalności Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego i Centrum Kulturowo-Archeologicznego

Grzegorz Godlewski, Joanna Lenart

Abstrakt


Turystyka industrialna to zjawisko stosunkowo nowe, a w ostatnim czasie zdaje się przeżywać rozkwit. Pamiątki z przeszłości w postaci obiektów poprzemysłowych stają się ponownie cennym walorem turystycznym. Celem badań uczyniono analizę obecnego stanu turystyki industrialnej w miejscowości Nowa Słupia – czasoprzestrzennych uwarunkowań podróży i profilu typowego turysty, do którego skierowana jest oferta, oraz turysty rzeczywiście z niej korzystającego. Intencją autorów było zaproponowanie działań mogących podnieść atrakcyjność produktów turystyki industrialnej oraz wskazanie jej mocnych i słabych stron w odniesieniu do w/w miejsca. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zainteresowanie ofertą produktową Nowej Słupi wciąż istnieje. W odniesieniu do muzeum liczba odwiedzających ciągle się waha, w przypadku „Dymarek świętokrzyskich” i prawdopodobnie Centrum Kulturowo-Archeologicznego ma tendencję wzrostową. Wszystkie działania podejmowane w zakresie aktywizacji turystyki industrialnej powinny być poprzedzone uświadomieniem sobie, zarówno przez osoby zarządzające obiektami, jak i władze samorządowe, rzeczywistego znaczenia dziedzictwa kulturowego na obszarze Gór Świętokrzyskich.


Słowa kluczowe


turystyka industrialna; Nowa Słupia; starożytne hutnictwo świętokrzyskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Affelt W., 2012, Innowacyjność turystyki przemysłowej w kontekście nowego podejścia do dziedzictwa, [w:] H. Handszuh (red.), Innowacyjność w zarządzaniu obiektami dziedzictwa przemysłowego i turystyki. IX Konferencja Międzynarodowa na temat dziedzictwa przemysłowego i turystyki, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice-Zabrze, s. 181-199

Alejziak W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków

Cultural Heritage and Tourism Development. A Report on the International Conference on Cultural Tourism, 2008 [w:] K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań

Dewar K., 2008, Cultural tourism, [w:] K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań

Drugi dzień „Dymarek” pod znakiem kiermaszu ludowego i występów zespołów regionalnych, „Słowo Ludu”, 1970, nr 257 (7221), s. 1-2

Gaworecki W.W., 2010, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Handszuh H., 2005, Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. II Konferencja Międzynarodowa. Zabrze 12-13.05.2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 29-36

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kaczmarska A., Przybyłka A., 2010, Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 207-228

Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w obiektach poprzemysłowych i turystyki industrialnej w Polsce, 2003, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa

Kronenberg M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, [w:] T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna. Zabrze 6-7.09.2007 r., Śląska Organizacja Turystyczna, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 33-41

Łabaj M., 2004, Metodyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów poprzemysłowych, [w:] Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. I Konferencja Międzynarodowa. Zabrze 10-11.09.2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 107-116

Marciszewska B., 2002, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa”, nr 3, s. 5-9

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań

Niezgoda A. 2008, Wpływ walorów kulturowych na motywacje podróży określonych segmentów rynku turystycznego, [w:] T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Osiecki B., 2005, Uwagi do definicji turystyka w obiektach przemysłowych, [w:], T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. II Konferencja Międzynarodowa. Zabrze 12-13.05.2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 309-312

Ponad 60 tys. turystów w drugim dniu „Dymarek 69”, „Słowo Ludu”, 1969, nr 258 (6867), s. 1-2

Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków

Przychodni A., 2012, Świętokrzyskie Centrum Archeologii Doświadczalnej w Nowej Słupi jako miejsce realizacji projektu „Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” szansą na rozwój archeoturystyki na Kielecczyźnie, [w:] Skanseny Archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Wydawnictwo Muzeum Podkarpackie, Krosno, s. 174-222

Staszewska-Ludwiczak A., 2009, Zainteresowanie turystyką poprzemysłową studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego – badania własne, [w:] T. Burzyński, A. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna. Zabrze, 4-5.09.2008, GSWH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 157-165

www.nowaslupia.pl/archiwum_ankiety, 10.04.2014

http://ihtourism.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=15〈=pl, 26.12.2013
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.796

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Grzegorz Jan Godlewski, Joanna Lenart

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642