Metody wyprowadzenia wizerunku destynacji z kryzysu

Sylwia Dudek-Mańkowska, Aleksandra Wawrzyszak

Abstrakt


Kształtowanie się wizerunku destynacji jest procesem długotrwałym, a sam wizerunek podlega nieustannym zmianom. Wpływ na obraz miejsca mają zarówno cechy turysty, charakterystyki fizyczne oraz społeczno-ekonomiczne miejsca jak również działania podmiotów trzecich. Wizerunek miejsca jest uzależniony zarówno od stałych elementów tożsamości miejsca, jak i składowych zmiennych, w tym wydarzeń lub ich serii, które powodują wysoki poziom niepewności i zagrożenia lub poczucia zagrożenia, zarówno wśród mieszkańców, turystów, inwestorów jak i dla najważniejszych celów polityki wizerunkowej miejsca. Wpływ na obraz destynacji mają zatem różne typy kryzysów, przez które przejście z sukcesem zależne od ich przyczyny, szybkości reakcji, zasięgu informacji o sytuacji w danej destynacji. Celem artykułu jest wyjaśnienie głównych przyczyn kryzysu wizerunkowego miejsca oraz identyfikacja sposobów wyprowadzania wizerunku destynacji z kryzysu. Badania oparto o metodę studium przypadku strategii zarzadzania komunikacją w kryzysie w czterech destynacjach: Tunezji, Turynie, Nowym Orleanie i Paryżu.


Słowa kluczowe


wizerunek miejsca; kryzys; tożsamość miejsca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adoni H., Mane S., 1984, Media and the social construction of reality. Toward an integration of theory and research, “Communication Research”, 11 (3), s. 323-340

Amujo O., Otubanjo O., 2012, Leveraging rebranding of 'Unattractive' nation brands to stimulate post- disaster tourism, TS, Sage Journals

Avraham E., 2000, Cities and their news media image, „Cities”, 17(5), s. 363–370

Avraham E., 2004, Media strategies for improving an unfavourable city image, „Cities” 21(6), s. 471–479

Avraham E., Ketter E., 2008, Media strategies for marketing places in Crisis. Improving the image of cities, countries and tourist destinations, Burlington, MA: Routledge

Baloglu S., Brinberg D., 1997, Affective images of tourism destinations, „Journal of Travel Research”, 36, s. 11–15

Baloglu S., McCleary K. W., 1999, A model of destination image, „Annals of Tourism Research”, 26(4), s. 868–897

Barton R. M., 1993, Crisis Management, Oxford Press Publishers, Oxford

Bonisławska B., 2012, Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, „Zeszyty Naukowe WSEI seria: Administracja”, 2 (1/2012), s. 113-128

Burgess J. A., 1978, Image and identity. A study of urban and regional perception with particular reference to Kingston upon Hull, „Occasional Papers in Geography”, 23, Kingston upon Hull, University of Hull

Burgess J. A., Gold J. R. (eds), 1985, Geography, the Media and Popular Culture, Croom Helm, Beckenham

Drosik A., 2013, Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management), „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, nr 1/4, s. 41-54

Dudek-Mańkowska S., 2011a, Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Dudek-Mańkowska S., 2011b, Kształtowanie turystycznego wizerunku miasta, „Turystyka i Rekreacja”, 1 (5), s. 5-23

Echtner C. M., Ritchie J. R. B., 1993, The measurement of destination image: An empirical assessment, „Journal of Travel Research”, 31(3), s. 3–13

Etzioni A., 1968, The Active Society. A Theory of Societal and Political Processes, Collier-Macmillan, New York

Gallarza M. G., Saura I. G., Garcia H. C., 2002, Destination Image: Towards a Conceptual Framework, „Annals of Tourism Research”, 29, s. 56–78

Gartner W. C., 1993; Image Formation Process, (in) M. Uysal, D. R. Fesenmaier (eds), Communication and Channel Systems in Tourism Marketing, Haworth Press, New York, s. 191-215

Gotham K., 2007, (Re)Branding the big easy: Tourism rebuilding in post-Katrina New Orleans, “Urban Affairs Review”, 42 (3), s. 823-850

Hanyu K. 1993, The Affective Meaning of Tokyo: Verbal and Nonverbal Approaches, „Journal of Environmental Psychology”, 13, s. 161–172

https://eu-smartcities.eu/commitment/6420 [20.07.2017]

https://tupariscombien.com/2016/05/27/parisweloveyou [28.07.2017]

https://www.facebook.com/pg/Je-suis-Bardo-1557490134530219/photos/?ref=page_internal [28.07.2016]

Hunt J. D., 1971, Image - A Factor in Tourism. Unpublished Ph. D. Dissertation, Colorado State Univ., Fort Collins

Kim H., Richardson S. L., 2003, Motion Picture impacts on destination image, „Annals of Tourism Research”, 30(1), s. 216–237

Kopaliński W., 2014, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Rytm, Warszawa

Kunczic M., 1997, Images of Nations and International Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York

Lynch K., 1960, The Image of the City, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge

Łuczak A., 2000, Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny”, 10, 46–53

Markowski T., 2002, Marketing terytorialny, „Studia KPZK PAN”, t. CXII, PWN, Warszawa

Ostapenko N., 2010, Nation Branding of Russia through the Sochi Olympic Games of 2014, “Journal of Management Policy and Practice”, 11, 4, s. 60 - 63

Otwinowski W., 2010, Kryzys i sytuacja kryzysowa, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 2, s. 83-89

Piekkari R., Welch C., 2011, Rethinking the Case Study in International Business and Management Research, Edward Elgar, Cheltenham

Pizzolato N., 2008, Challenging Global Capitalism: Labor Migration, Radical Struggle, and Urban Change in Detroit and Turin, Palgrave MacMillan, New York

Pocock D. C. D., Hudson R., 1978, Images of the urban environment, The Macmillan Press, London, Basingstoke

Sonmez S., Apostolopoulos Y., Tarlow P., 1999, Tourism in crisis: Managing the effect of terrorism, “Journal of Travel Research”, 38(1), s. 13-18

Specht A., 2006, Natural disaster management, (in) J. Wilks, D. Pendergast, P. Leggeat (eds), Tourism in turbulent times: towards safe experiences for visitors, Amsterdam: Elsevier, s. 123–142

Ulmer R. R., Sellnow T. L., Seeger M.W., 2014, Effective crisis communication: Moving from crisis to opportunity, Sage Publications US public

Vanolo A., 2015, The image of the creative city, eight years later: Turin, urban branding and the economic crisis taboo, “Cities”, 48, s. 1-7

Walmsley D. J., Jenkins J. M., 1993, Appraisive images of tourist areas: application of personal constructs, „Australian Geographer”, 24(2), s. 1–13

Wójcik P., 2013, Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „E-mentor”, 1(48), s. 17-22

www. tunezjajadetam.pl [10.08.2016]

www.capnken.com/wisdom/2006/03/07/come-fall-in-love-with-louisiana-all-over-again [28.07.2017]

www.cnet.com/news/the-ignored-nonrecovery-of-new-orleans [28.07.2017]

www.egospodarka.pl [3.04.2016]

www.exclusivebrandstorino.it/ [28.07.2017]

www.gazetagazeta.com/2015/08/nowy-orlean-10-lat-po-katrinie [27.07.2017]

www.metro.gazeta.pl/metro/1,50144,17868382,Tunezja_bezpieczna__Gwiazdy_i_niskie_ceny_zachecaja.html [18.04.2017]

www.placebrandobserver.com/2015-city-brands-index-reputation-ranking-anholt-gfk-roper [27.07.2017]

www.rp.pl/artykul/528326-10-lat-po-huraganie-Katrina-nie-odbudowano-Nowego-Orleanu.html [18.04.2017]

www.salonedelgusto.com/en/ [28.07.2017]

www.travelplanet.pl [3.04.2016]

www.troiano.ipsnet.it/gallery/Default.aspx [28.07.2017]

www.uk.fashionnetwork.com/news/-ParisWeLoveYou-businesses-launch-their-support-campaign,607765.html#.WXnqHojyiUk [27.07.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.887

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Sylwia Dudek-Mańkowska, Aleksandra Wawrzyszak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642