Vol 9 (2011)

Wrzesień

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Armin Mikos v. Rohrscheidt 4-27
Szlaki kulturowe jako skuteczna forma tematyzacji przestrzeni turystycznej na przykładzie Niemieckiego Szlaku Bajek PDF

Lucyna Kostuch 28-47
Militarne ekspozycje w Periegesis Pauzaniasza. Helleńska typologia wojennych świadectw jako dziedzictwa kulturowego PDF

Recenzje książek naukowych


Ewa Malchrowicz 48-51
Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Armin Mikos v. Rohrscheidt 52-77
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego Niemiecki Szlak Bajek - "Deutsche Märchenstrasse" PDF

Artykuły przeglądowe


Ewa Malchrowicz 78-89
Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej PDF